My status
Σαντογίδης Αράμ
Δελήμπασης Δήμος

Προς κ. Παλαιγεωργίου: Το διδακτικό πλάνο το έχουμε αναπτύξει με τον Δήμο συνεργατικά με το google docs και το κάνουμε post από έναν λογαριασμό. Ο αριθμός των edits στο wikispaces δεν αντικατοπτρίζει την συνεισφορά του καθενός μας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α5,Β4


1) Προσδιορισμός Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι “Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή και στο επάγγελμα” καθώς επίσης και οι επιπτώσεις τους.

2) Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)

Ευρύτεροι αντικειμενικοί σκοποί
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο , μέσον έκφρασης , επικοινωνίας , ψυχαγωγίας με στόχο να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν πλέον ως υποστηρικτικό εργαλείο για κοινές καθημερινές δραστηριότητες.
Επίσης θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που υπάρχουν στη χρήση των υπολογιστών στην καθημερινότητα και στο επάγγελμα.

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)
Ταξινομία κατά Bloom
Επίπεδο <<γνώσης>>:
-Να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη υπολογιστών και πεδία εφαρμογής τους.
 • Ενσωματωμένα συστήματα (κινητά τηλέφωνα , οικιακές συσκευές , μηχανές αυτοματισμού)
 • Υπερυπολογιστές οι οποίοι αξιοποιούνται σε επιστημονικούς τομείς που απαιτούν μεγάλη επεξεραστική ισχύς. (μετεωρολογική σταθμοί)
 • Υπολογιστές γενικού σκοπού (Personal computers)

-Να γνωρίζουν την επίδραση των υπολογιστών στον επαγγελματικό χώρο.
 • Στις επιστήμες είτε με την δημιουργία νέων επιστημονικών κλάδων (επιστήμες υπλογιστών , βιοπληροφορική ,
δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος) είτε με την καθοριστική συμβολή στους περισσότερους κλάδους που απαιτείται επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (μετερεωλογία , στατιστική) και προσομοίωση συστημάτων (φυσική , μηχανική).
 • Στην εκπαίδευση παρέχοντας πρόσβαση σε μέγαλο όγκο πληροφοριών (παγκόσμιος ιστός) και εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο).
 • Στην βιομηχανία έχουν εξαλοιφθεί χειρονακτικές εργασίας είτε ανιαρές είτε που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια (αυτοματισμός γραμμής παραγωγής,ρομποτικά συστήματα
 • Στον τομέα παροχής υπηρεσιών (εισαγωγή μηχανών γραφείου,μηχανοργάνωση)

-Να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στην καθημερινότητα
 • Στην κοινωνικοποίηση με τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (forums , chat rooms , social networks , web logs).
 • Στην ενημέρωση με τη δημιουργία ιστοσελίδων ενημερωτικού περιεχομένου (portals)
 • Στην επικοινωνία με την δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email , video/voice call)
 • Στην ψυχαγωγία με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια , υπηρεσίες βίντεο .
 • Στις εμπορικές συναλλαγές με την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων , ηλεκτρονική τραπεζική.


Επίπεδο <<κατανόησης>>:
-Να εντοπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των υπολογιστών στο επάγγελμα.
 • Την εξάλειψη επαγγελματικών τομέων με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας.
 • Την ανάγκη της περαιτέρω εξειδίκευσης των εργαζομένων

-Να εντοπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.
 • Εθισμός απ'την κατάχρηση. (παιχνίδια , διαδίκτυο)
 • Έκθεση σε ακατάλληλο υλικό (πορνό , βία)
 • Κοινωνικά προβλήματα (αποξένωση).
 • Προβλήματα υγείας (παχυσαρκία , ορθοπεδικά προβλήματα λόγω λανθασμένης στάσης).
 • Υπερπληροφόρηση λόγω καταιγισμού πληροφοριών

Επίπεδο <<εφαρμογής>>:

-Να λύνουν καθημερινά τους προβλήματα με τη χρήση του υπολογιστή.
 • Την οργάνωση καθημερινών του υποχρεώσεων με την χρήση λογισμικού organizer.
 • Την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για διάφορα θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα του μαθητή (π.χ ηλεκτρονικές αγορές)

Επίπεδο <<ανάλυσης>>Επίπεδο <<σύνθεσης >>
Οι μαθητές θα:
 • μπορεί να συνθέτουν επιχειρήματα και να τα υποστηρίζουν για το αν , πόσο και με ποιο τρόπο οι υπολογιστές έχουν βελτιώσει ή ζημιώσει τη ζωή και την εργασία των ανθρώπων.
 • μπορούν να συνθέσουν λύσεις κοινών προβλημάτων. Όπως συνδιασμός γνωστών εργαλειών και υπηρεσιών που απευθήνονται στο εν λόγω πρόβλημα.

Επίπεδο <<αξιολόγησης>>
Οι μαθητές θα:
 • έχουν αποκτήσει μια κριτική στάση απέναντι στους υπολογιστές αποκτώντας μια σφαιρική άποψη για το θέμα. Δηλαδή να μπορούν να αξιολογήσουν αν κατά την εισαγωγή των υπολογιστών στην καθημερινότητα και στο επάγγελμα , το “κέρδος” (π.χ αποδοτικότητα στην εργασία) δικαιολογεί το “κόστος” (π.χ μείωση θέσεων εργασίας).
 • μπορούν να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας ή λογισμικού συνυπολογίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.
(πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι οι στόχοι)

3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο


Ο προσωπικός υπολογιστής , ως συσκευή γενικής χρήσης , είναι αρκετά ευέλικτος και μπορεί να καλύψει ένα ευρή φάσμα καθημερινών αναγκών. Ο ουσιαστικός ρόλος του εν λόγω θεματικού αντικειμένου είναι να διδάξει στους μαθητές την αξιοποίηση αυτής της ευελιξίας. Επίσης γνωστοποιείτε σε αυτούς το πως έχει μεταλλάξει την κοινωνία μας επιδρώντας θετικά αλλά και αρνητικά. Το τελευταίο σημείο της επίδρασης , είναι μια σπάνια ευκαιρία που παρουσιάζετε στους μαθητές να εξετάσουν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των υπολογιστών.

(Επίσης να δικαιολογηθεί η ύπαρξη-ουσία της συγκεκριμένης ενότητας.)
<<Βασικές έννοιες>>
Υπολογιστής , διαδίκτυο-internet , αυτοματοποίηση - μηχανοργάνωση,αποδοτικότητα , τηλε-* (π.χ εργασία ,ιατρική ,εκπαίδευση) , μηχανές αναζήτησης ,ψηφιακή επανάσταση, ηλεκτρονικό- έγκλημα ,πειρατεία , προσωπικά δεδομένα-φακέλωμα , ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός-χάσμα

Οι μαθητές σίγουρα έχουν ακούσει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή τους για την επίδραση και τις εφαρμογές τεχνολογίας στη ζωή μας από τα ΜΜΕ αλλά και από τον κοινωνικό τους περίγυρο.

2) Μαθητές

Ποια είναι η προηγούμενη σχέση των μαθητών με το θεματικό αντικείμενο;
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το θεματικό αντικείμενο που πραγματεύεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι γενικό και κοινό , επομένως η προηγούμενη εμπειρία των μαθητών αναμένετε να είναι μεγάλη.
Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να μην έχει απασχολήσει τον μαθητή ο αντίκτυπος του υπολογιστή στην κοινωνία.
3) Συνθήκες Μάθησης
Το μάθημα θα διδάσκεται στην αίθουσα πληροφορικής όπου ο κάθε μαθητής θα κάθετε μπροστά σε έναν υπολογιστή καθώς επίσης θα υπάρχει και βιντεοπροβολέας για να υποστηριχθεί επίδειξη και παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού.

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία
Κατά την έναρξη του μαθήματος ενδείκνυται , με όσο το δυνατόν ανεπίσημο και εντυπωσιακό τρόπο να γίνει εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί , τουλάχιστον στην αρχή , ο συνήθεις βαρετός μονόλογος με επίσημο ύφος και να προϊδεάσει τους μαθητές για κάτι διαδραστικό , ευχάριστο και πρακτικό.Επίσης για τον ίδιο λόγο η εισήγηση θα σπάσει σε τέσσερεις μίνι εισηγήσεις (μια πριν κάθε δραστηριότητα)


Το μάθημα θα ξεκινήσει με την επίδειξη κατάλληλου βίντεο με εντυπωσιακά στατιστικά για το πόσο πολύ έχουν εισχωρήσει οι υπολογιστές στη ζωή μας.Ένα ενδεικτικό βίντεο είναι αυτό (μας ενδιαφέρει από το 2' και αφού έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα όπου οι αριθμοί για το έτος 2011 θα είναι σαφώς μεγαλύτεροι)

Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)


Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;

1.Εισήγηση ( ~15' )
Αφού θα έχουμε κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών με το βίντεο θα ακολουθήσει μια εισήγηση που θα έξυπηρετήσει την κάλυψη των στόχων στο μέρος 2 (στόχοι κατά Bloom).Για να διατηρήσουμε ένα πιό ευχάριστο τόνο και να αποφύγουμε το βαρετό μονόλογο του καθηγητή ενδείκνυται να υπάρχουν διαφάνιες. Πιο συγκεκριμένα θα υπαρχουν δυο αρχεία , ένα εγχειρίδιο καθηγητή και το αρχείο το οποίο περιέχει μόνο εικόνες , θα παρουσιαστεί στην τάξη . Σε κάθε κεφάλαιο του eisigisi.pdf αντιστοιχεί και μια σχετική εικόνα στο parousiasi_eisigisi.pdf. Οι εικόνες αποσκοπούν στο να εξάψουν την φαντασία των μαθητών για το εκάστοτε αντικείμενο δίνοντας περισσότερη προσοχή στα λέγομενα του καθηγητή.
Η εισήγηση αυτή θα τελειώνει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αποτελεί έναυσμα για την δραστηριότητα συζήτησης που ακολουθέι

2.Συζήτηση-διάλογος (~15')
(εισήγηση ενημέρωση,επικοινωνία,ψυχαγωγία)
Για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνία.
Ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οφελούν την κοινωνία;
Μέσα απ’ την συζήτηση οι μαθητές κατ’ αρχήν μαθαίνουν να συμμετέχουν σε διάλογο με τους συμμαθητές τους και στην συνέχεια εξασκούν την αναλυτική τους ικανότητα καθώς καλούνται να αναλύσουν μια δραστηριότητα η οποία τους είναι κοινή , ή αν όχι (π.χ μαθητές που δεν το χρησιμοποιούν) τοτέ πρέπει να επιχειρηματολογήσουν το γιατί. Καθώς εκφέρονται οι διάφορες απόψεις , ο εκπαιδευτικός ενδείκνυται να αναφέρει διάφορες θετικές επιπτώσεις (π.χ δυνατότητα διατήρησης κοινωνικών δεσμών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς , ασύγχρονή κοινωνικοποίηση) καθώς επίσης και αρνητικά (π.χ κοινωνική αποξένωση λόγω έλλειψης φυσικής κοινωνικής επαφής, δημιουργία πλασματικών κοινωνικών αναγκών , υπερβολική σπατάλη χρόνου) αναλόγως την τροπή
της συζήτησης.Δηλαδή σε περίπτωση που υπερισχύει η μια πλευρά , να επιχειρηματολογεί υπέρ της άλλης. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται στους μαθητές και οι δυο πλευρές του
ζητήματος και αποκτούν μια πιο σφαιρική άποψη επι του θέματος. Κάποια ενδεικτυκά επιχειρήματα είναι τα εξής:
Υπερ:
Μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης μας παρέχει την δυνατότητα να επικοινωνούμε με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα χωρίς γεωγραφικούς , φυλεκτικούς , κοινωνικοπολιτικούς , θρησκευτικούς , ιδεολογικούς περιορισμούς πράγμα αδύνατον στον "πραγματικό" κόσμο. Η κοινωνικοποίηση εξελίσεται χωρίς κατ' ανάγκη την φυσική παρουσία του χρήστη , σε μια μορφή έμμεσης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Εκτός των άλλων δύνετε η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης καθώς δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στο κοινό που αναφερόμαστε.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι χρήστες τα θετικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο κυρίως την θετική πλευρά του εαυτού τους.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μέσο επικοινωνίας, ειδικά για νέους επαρχιακών πόλεων, που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν όσους θα επιθυμούσαν. Παράλληλα προσφέρει τα δυνατότητα είτε για ιδιωτική συνομιλία είτε για μαζική συζήτηση.

Κατά:
Ένα απ' τα κυριότερα αρνητικά είναι ότι μπορεί κάποιος να εθιστεί στην χρήση τέτοιων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να απομωνοθεί κοινωνικά αφού θα στεριθεί την φυσική κοινωνική επαφή και θα ζει στην δική του εικονική πραγματικότητα. Εγείρονται κίνδυνοι παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης των προσωπικών δεδομένων που είναι εκτεθιμένα δημόσια.
Στατιστικά οι πολύωροι χρήστες του Facebook έχουν χαμηλή συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Αρκετοί χρήστες είχαν κουραστεί από το 'φακέλωμα' μέσω π.χ Facebook, μέσω του οποίου ο καθένας γνώριζε και μετέδιδε ποια η ψυχική διάθεση του χρήστη, τι έκανε όλες τις χρονικές στιγμές κλπ.

Μέσα από τις ερωτήσεις για το πόσοι μαθητές και για πόσο χρόνο ασχολούνται με το facebook (αριθμός θα είναι μάλλον μεγάλος) θα διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής της κοινωνίας μας από τους υπολογιστές.

2 . Εγκυκλοπαίδειες vs Web (~12')
(Εισήγηση για εκπαίδευση)
Στην δεύτερη δραστηριότητα καλούνται οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Σε κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένα κλασσικό πρόβλημα ανεύρεσης πληροφοριών απ'τα θέματα για το ραδιόφωνο , το βίντεο (συσκευή), για τον επιστήμονα Siemens κτλ. Το ένα ζευγάρι απ’ την τετράδα θα έχει στην διάθεση του έναν υπολογιστή και το άλλο ζευγάρι τον τόμο εγκυκλοπαίδειας που περιέχει το αρχικό γράμμα της λέξης προς αναζήτηση. Οι δύο επιμέρους ομάδες καλούνται να συγκεντρώσουν όσο το δυνατών περισσότερες πληροφορίες μέσα σε 7 λεπτά. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους καθώς αυτά θα σχολιάζονται απ’ τους ίδιους και τον εκπαιδευτικό. Οι λέξεις κλειδιά έχουν επιλεχθεί σκόπιμα ουτως ώστε κατα την αναζήτηση πληροφοριών στο παγκόσμιο ιστό να εμφανίζονται και άσχετα αποτελέσματα ουτως ώστε να τονιστεί το θέμα της υπερπληροφόρισης και ότι οι μηχανές αναζήτησης δεν είναι πανάκεια..
Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο , αξιοποιώντας την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων, να περάσει στους μαθητές την υπεροχή των υπολογιστών ως πληροφοριακό μέσον έναντι τον παραδοσιακών τρόπων πληροφόρησης και επιπλέον τον βαθμό με τον οποίον έχει επηρεάσει την κοινωνία σε διάφορους τομείς..

3 . Διαδικτυακές αγορές. (~13')
Η τρίτη δραστηριότητα η οποία θα είναι μια πρακτική άσκηση στην οποία , αφού χωριστή η τάξη σε 2 έως 4 (μεγάλες) ομάδες , θα τους ζητηθεί με την χρήση υπολογιστή να αναζητήσουν την χαμηλότερη τιμή του κινητού τηλεφώνου Nokia 1100 . Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό που έχει η συγκεκριμένη συσκευή είναι ότι κυκλοφορεί στην αγορά σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή.δείτε γιατί Αφού ολοκληροθεί η αναζήτηση ο διδάσκων θα ρωτήσει αν παρατηρήθηκε απ' τους μαθητές κάτι περίεργο και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός θα γίνει μια μικρή εισήγηση απ’τον εκπαιδευτικό για τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητες που κρύβουν οι online αγορές . Επίσης θα σχολιαστεί και για το πως έχουν επηρεαστεί οι διαφημίσεις λόγω της δημιουργίας των online αγορών (π.χ banners , email spam , διαφημιστικά τύπου “κερδισατε Χ ευρώ , πατήστε ΕΔΩ”).
Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί ο υπολογιστής σε συνδυασμό με το internet ως έναν μέσον της ικανοποίησης των αναγκών για αγορά προϊόντων. Επίσης θα τους γίνει αντιληπτό το βαθμό με τον οποίο έχει μεταβάλει η πληροφορική τον τομέα της αγοράς αφού πλέον ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος αφού οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε όλες τις αγορές ανά την υφήλιο. Από την άλλη έχουν εμφανιστεί διάφοροι κίνδυνοι που δεν υπήρχαν προηγουμένως όπως online απάτες , κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών κτλ.
Σύνολο 15 λεπτά.

4. Δραστηριότητα Εκμάθησης χρήσης του Sunbird ( ημερολόγιο-organizer ) (~15')
(Εισήγηση για επαγγελματικό χώρο)
Αρχικά θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος και αναφορά στα διάφορα σενάρια χρήσης του από τους μαθητές (υπενθύμηση σημαντικών ραντεβού,υποχρεώσεων,εργασιών,ανάρτηση ημερήσιου προγράμματος για το σχολείο/φροντιστηρίο κ.τ.λ)
'Επειτα θα γίνει παρουσίαση διαφανιών όπου:
 • θα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης του λογισμικού αλλά και κατάλληλων επεκτάσεων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης για τα γεγονότα που τον ενδιαφέρουν
 • Θα περιγράφονται εν συντομία οι βασικές λειτουργίες του αλλά και θα παρουσιαστεί το πώς οι μαθητές θα εισάγουν το ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τους

Τέλος θα ζητηθεί από τους μαθητές εισάγουν μόνοι τους το ορολόγιο πρόγραμμα . Ο καθηγητής θα είναι στη διάθεση των μαθητών για να λύσει τυχόν απορροίες και να τους βοηθήσει σε ότι χρειαστούν. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την κατανόηση των μαθητών.Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος

Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση

5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση

Εργασία για το σπίτι - αξιολόγηση στόχων
 • Καταγράψτε τουλάχιστον έξι επαγγέλματα στα οποία κρίνετε απαραίτητη η γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αναζητώντας από site αγγελιών.Η καταγραφή θα γίνει υπο την μορφή υπερσυνδέσμων στις εν λόγω αγγελίες , οι οποίες θα σταλούν με email στον διδάσκοντα.
Με την εργασία αυτή ο μαθητής σε πρώτη φάση συνειδητοποιεί πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η χρήση υπολογιστών με τα σύγχρονα επαγγέλματα.
Επίσηςεξοικειώνεται με την χρήση του υπολογιστή για την ανεύρεση πληροφοριών και την αποστολή e-mail.
 • Υποθέστε ότι σκοπεύεται να διαθέσετε Χ ευρώ για την αγορά ενός από τα παρακάτω προϊόντα (αυτοκίνητο (Χ = 15000), μηχανή (Χ = 8000), 3D τηλεόραση (Χ = 1500) , φορητός υπολογιστής (Χ = 1000) , φωτογραφική μηχανή (Χ = 500) , mp3 player (X = 150). Για την κατηγορία που έχετε επιλέξει , συγκρίνετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο καλύτερων κατά την γνώμη σας επιλογών τα οποία θα τα παρουσιάσετε στην τάξη.
Με αυτή τη δραστηριότητα εξοικειώνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης με την αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών (τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων) στην προσπάθεια τους να αναδείξουν το καλύτερο προϊόν.
 • Για κάθε κατηγορία υπολογιστή δυο ή περισσότερα παραδείγματα εφαρμογής. Για παράδειγμα [Σταθμός εργασίας : Βίντεο μονταζ] , [Ενσωματομένα συστήματα : κινητό τηλέφωνο] , [Εξυπηρετητές : μηχανές αναζήτησης].

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

 • Βιντεοπροβολέας.
 • Εργαστήριο πληροφορικής με έναν προσωπικό υπολογιστή ανα μαθητή.
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο.

7) Βιβλιογραφία

http://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_computers#Microcomputers_.28Personal_computers.29
http://www.buzzle.com/articles/role-of-computers-in-education.html
http://bit.ly/fF2eO8
http://www.asda.gr/tee02per/manpap/educat16.html
http://bit.ly/h4nS97
//http://bit.ly/h5HY33//