Πεχλιβάνης Πλάτων
Ραπτοδήμος Στάθης

Πινήτας Γεώργιος

Εισήγηση ή Διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση
Η εισήγηση αφορά στην παρουσίαση πληροφοριών σε ορισμένο χρόνο.


Πλεονεκτήματα της μεθόδου:
 • καθιστά δυνατή τη μετάδοση συγκροτημένων γνώσεων και την ανάλυση εννοιών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα
 • η προετοιμασία και η πραγματοποίηση της είναι ευκολότερη από άλλες τεχνικές
 • είναι αναγκαία για την εισαγωγή νέων θεμάτων, για τον προβληματισμό των μαθητών και για την κινητοποίηση του μαθητικού ενδιαφέροντος


Μειονεκτήματα της μεθόδου:
 • οι μαθητές δε συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία
 • οι μαθητές δεν καλλιεργούν την κριτική και τη δημιουργική τους ικανότητα
 • οι μαθητές δε μπορούν να συζητήσουν, να διαλεχθούν και να προβληματιστούν


Συστατικά μιας καλής εισήγησης:

 • θα πρέπει να έχει λογική δομή και εξέλιξη (εισαγωγή, κυρίως θέμα, υποθέματα, επίλογος, ανακεφαλαίωση, σύνθεση), η οποία να είναι κατανοητή στους μαθητές (κατανοητή γλώσσα:απλότητα,καθαρότητα,σαφήνεια)
 • να περιορίζεται στην παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες (να διαρκεί το πολύ 7 λεπτά)
 • να περιέχει πολλά παραδείγματα
 • να υποστηρίζεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. διαφάνειες, σχεδιαγράμματα)
 • να γίνεται τακτικός έλεγχος του βαθμού κατανόησης