Β Γυμνασίου -> Ενότητα 3 ->Κεφάλαιο 9 : Γραφήματα και Παρουσιάσεις

Ομάδα:

Μαγλογιάννης Βασίλης My status

Πασσάς Βιργίλιος My statusΥλικό από το βιβλίο Γυμνασίου
Πρόταση από Μελέτη Περίπτωσης:Σχέδιο Μαθήματος

1) Προσδιορισμός Μαθήματος

2) Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων – Aims (Γενικά)

Οι μαθητές μετά το πέρας της διαδικασίας θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν ότι ένα γράφημα αναπαριστά δεδομένα και πληροφορίες με οπτικό τρόπο
 • να επεξηγούν τις πληροφορίες που απεικονίζονται σε απλά γραφήματα
 • να περιγράφουν τη χρησιμότητα ενός λογισμικού Παρουσίασης
 • να δημιουργούν, με τη βοήθεια ενός λογισμικού "Υπολογιστικά Φύλλα", απλά γραφήματα για να απεικονήσουν διάφορες πληροφορίες
 • να επεξεργάζονται κατάλληλα τα γραφήματα που δημιουργούν
Επεκτάσεις:
 • να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο γραφήματος ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλουν να παρουσιάσουν
 • να αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους γραφημάτων( πχ. κατακόρυφοι ράβδοι, οριζόντιοι ράβδοι, κυκλικό διάγραμμα, γραμμικό διάγραμμα

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)

Θα παραθέσουμε τους στόχους του μαθήματος βάσει της ταξινομίας του Bloom

Α.Επίπεδο γνώσης


Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να
 • ορίζει από τι αποτελείται μια παρουσίαση και άλλες έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο
 • εντοπίζει τα στοιχεία των παρουσιάσεων (οργάνωση) και την δομή τους
 • εισάγει, διαγράφει τροποποιεί τις διαφάνειες των παρουσιάσεων

Β.Επίπεδο κατανόησης

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να
 • να βρίσκει τα βασικά στοιχεία ενός κειμένου που θα του δίνεται ώστε να δημιουργεί το περιεχόμενο των διαφανειών
 • να διακρίνει τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας διαφάνειας-παρουσίασης

Γ.Επίπεδο εφαρμογής

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να
 • εισάγει νέες διαφάνειες
 • αλλάζει το φόντο μιας διαφάνειας
 • εισάγει ένα πλαίσιο κειμένου

Δ.Επίπεδο ανάλυσης

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να

 • συμπεραίνει δηλώσεις, ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά μιας παρουσίασης
 • εντοπίζει τυχόν παραλήψεις, σφάλματα και λανθασμένα στοιχεία
 • διακρίνει ομοιότητες-διαφορές
 • αναλύει την δημιουργία και την σύνθεση μιας παρουσίασης

Ε.Επίπεδο σύνθεσης

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να

 • κατασκευάζει και τροποποιεί δοθέντες διαφάνεις-παρουσιάσεις
 • αντιδιαστέλλει διάφορες παρουσιάσεις που θα του δίνονται
 • συνθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας που θα του δίνεται σε μια παρουσίαση

Ζ.Επίπεδο αξιολόγησης

Ο μαθητής πρέπει να μπορεί να

 • κρίνει την ορθότητα των παρουσιάσεων που του δίνονται και των στοιχείων που απεικονίζουν
 • να εκτιμά κατά πόσο η διάταξη μιας παρουσίασης είναι σωστή


3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης
Α)Θεματικό αντικείμενο
Η δημιουργία παρουσιάσεων προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν μια σειρά από διαφάνειες οι οποίες θα αποτυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός θέματος. Μια σειρά από εργαλεία και δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό παρουσιάσεων θα τους βοηθήσουν να εκφράσουν αυτά τα χαρακτηριστικά περισσότερο αποδοτικά και καλά δομημένα σε σχέση με άλλα λογισμικά π.χ. word, notepad. Η δημιουργία διαφανειών θα τους βοηθήσει να δώσουν ιδιαίτερο τόνο στα σημαντικότερα στοιχεία με τη χρήση κάποιας μουσικής, εικόνας και βίντεο. Το λογισμικό εξελίσσεται αρκετά συχνά λόγω του ανταγωνισμού του με άλλα παρόμοια που είτε είναι open source είτε online στο διαδίκτυο π.χ. Open Office.

Β)Μαθητές
Οι μαθητές καταρχάς σύμφωνα με μία προκαταρκτική εξέταση υπό τη μορφή γραπτής δοκιμασίας ή προφορικών ερωτήσεων θα αξιολογηθούν στο κατά πόσον έχουν τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις ή ελλιπείς γνώσεις και θα βγουν συμπεράσματα για το ποιοί μαθητές γνωρίζουν κάποια πράγματα πάνω στο εργαλείο. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης θα υπάρξει και η κατάλληλη μέθοδος διδασκαλίας με τυχόν χωρισμό των μαθητών σε ομάδες ώστε και αυτοί που γνωρίζουν να μην βαρεθούνε αλλά και αυτοί που δεν ξέρουνε τελικά να μάθουν. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν τη χρησιμότητα του λογισμικού ώστε αυτό να σχετίζεται άμεσα με τις καθημερινές τους εργασίες.

Γ)Συνθήκες μάθησης
Διαθέσιμος εξοπλισμός και διάταξη:
1. Μια αίθουσα με 15 άτομα
2. Κάθε παιδί να κάθετε μπροστά από 1 υπολογιστή
3. Πίνακας
4. Θρανία σε Π διάταξη
5. Προβολικό
6. Internet

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Η διδακτική ώρα ξεκινάει με σύντομη αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου. Με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας, παρουσιάζονται σύντομες παρουσιάσεις διαφορετικών τεχνικών. Γίνεται αναφορά στην ευκολία που μας παρέχουν οι διαφάνειες για την παρουσίαση των βασικών στοιχείων ενός θέματος. Οι μαθητές αναφέρουν διάφορα παραδείγματα χρήσης παρουσιάσεων. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση του λογισμικού Παρουσίασης και μερικών βασικών λειτουργιών του, για παράδειγμα: εισαγωγή νέας διαφάνειας, εισαγωγή φόντου, εισαγωγή πλαισίου κειμένου. Στη συνέχεια θα δοθεί στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας ώστε να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του λογισμικού Παρουσιάσεων που μόλις πριν τους παρουσιάσαμε. Στο τέλος της διδακτικής ώρας γίνεται σύντομη ανακεφαλαίωση συνοψίζοντας τα βασικά σημεία που αναπτύχθηκαν και δίνονται στους μαθητές πήγες ώστε να ασχοληθούν στο σπίτι. (Επίσης θα υπάρχουν έτοιμες προαιρετικές εργασίες για όσους θέλουν να εξασκηθούν στο σπίτι)

Η δομή του μαθήματος λοιπόν θα είναι η εξής:
 • Σύντομη αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου (3'-5')
 • Σύντομες παρουσιάσεις διαφορετικών τεχνικών (8'-10')
 • Άσκηση, που βασίζεται στις προηγούμενες παρουσιάσεις (6'-9')
  • Μια και πολύ πρόσφατα τα παιδιά θα έχουν ασχοληθεί στο μάθημα με την Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό(κεφ. 7 βιβλίου) σκεφτήκαμε να οργανώσουμε τα παιδιά σε μικρές(3-5 άτομα) ομάδες και να τους αναθέσουμε μία από τις παρουσιάσεις που προβάλαμε νωρίτερα, ζητώντας τους να καταγράψουν σε ένα χαρτί την πορεία που πιστεύουν ότι ακολουθήθηκε για να δημιουργηθεί αυτή η παρουσίαση. Έτσι και οι ίδιοι θα αντιληφθούν το πόσο εύκολο είναι τελικά να δημιουργήσεις μία παρουσίαση με χρήση Powerpoint κι εμείς θα εκτιμήσουμε το κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο τέλος θα πρέπει να παρουσιάσουν πολύ συνοπτικά τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.[Προτάσεις xrchr, iliana_tsamardou]
 • Συζήτηση πάνω στα πλεονεκτήματα της χρήσης διαφανειών (~10')
  • Θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο σχετικά με το πόσο βοηθάει ή όχι τους μαθητές η παρουσίαση slides με εικόνες, διαγράμματα και λέξεις κλειδιά στο πλαίσιο της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα κατά πόσο νιώθουν ότι μπορούν να μετατρέψουν μια εργασία τους σε μια σειρά από λίγες διαφάνειες και να πει ο κάθε ένας μαθητής τί θα έβαζε στην παρουσίασή του και πώς. Τέλος μπορεί να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα αφορά το κατά πόσο θα μπορούσαν και τα υπόλοιπα μαθήματα να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις.
 • Διδασκαλία πάνω στη λειτουργία του λογισμικού (~15')
  • Ο καθηγητής παρουσιάζει το λογισμικό, το οποίο θα διδαχτεί, στον προτζέκτορα. Όσα θα παρουσιάσει ο καθηγητής θα υπάρχουν σε βίντεο-screencast στους υπολογιστές των μαθητών για τυχόν βοήθεια.
  • 
  • 
 • Φύλλο εργασίας (~16')
 • Ανακεφαλαίωση- Προαιρετική Εργασία (~5')
  • Τι ειπώθηκε στο σημερινό μάθημα και αναφορά στα κύρια σημεία του μαθήματος


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση

Δημιουργία μια παρουσίασης με θέμα ένα χόμπι τους, κάτι που τους ενδιαφέρει. Όσα παιδιά δεν έχουν στο σπίτι του το συγκεκριμένο λογισμικό τους προτείνουμε είτε να μπουν στις ιστοσελίδες που τους έχουμε δώσει για να την δημιουργήσουν online είτε να κατεβάσουν το open office που είναι ελεύθερο λογισμικό.

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

Δημιουργία παρουσιάσεων online:

Ελεύθερο λογισμικό για δημιουργία παρουσιάσεων:

Υλικά που θα χρειαστούν:
 • Υπολογιστές με την τελευταία έκδοση του προγράμματος που θα διδαχθεί
 • Φύλλο εργασίας με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες
 • Προτζέκτορας για την παρουσίαση του μαθήματος

7) Βιβλιογραφία