Ντιρογιάννη Μαγδαληνή

My status

Παπαγεωργίου Μαριλένα

My status

ΜΑΘΗΜΑ:Επεξεργασία δεδομένων και υπολογιστικά φύλλα


Σχέδιο Μαθήματος


1) Προσδιορισμός Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει την κατανόηση της έννοιας της επεξεργασίας δεδομένων και των υπολογιστικών φύλλων από τον μαθητή
τόσο θεωρητικά (ομάδα 1)
όσο και πρακτικά μέσω χρήσης αντίστοιχων λογισμικών στον Η/Υ (ομάδα 2).

2) Στόχοι Μαθήματος


1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)

Ευρύτεροι αντικειμενικοί σκοποί
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις έννοιες της διαχείρισης δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών.
Με το τέλος του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει την διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση Η/Υ μέσω της εξοικείωσης με το προτεινόμενο λογισμικό "Υ.Φ",και συγκεκριμένα πρέπει να είναι σε θέση:

- Να επεξηγεί το περιβάλλον του λογισμικού Υπολογιστικά Φύλλα.
Συγκεκριμένα πρέπει να ξέρει τι είναι:
1)Στήλη
2)Γραμμή
3)Κελί
4)Ενεργό κελί

-Να αναγνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού Υπολογιστικά Φύλλα.
Συγκεκριμένα πρέπει να ξέρει:
1) την διεύθυνση κελιού
2)τους συμβολισμούς για τις βασικές αριθμητικές πράξεις

-Να γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί την διέπαφη του λογισμικού Υπολογιστικά Φύλλα.
Συγκεκριμένα πρέπει να ξέρει να:
1)Δημιουργεί
2)Ανοίγει
3)Αποθηκεύει
4)Επεξεργάζεται
ένα Υ.Φ

-Να μάθει τις δυνατότητες που παρέχει το εργαλείο "Υ.Φ" για την επεξεργασία δεδομένων.
Συγκεκριμένα πρέπει να ξέρει πως αν π.χ χρειάζεται το άθροισμα,υπάρχει η αντίστοιχη συνάρτηση.

-Να μάθει να παράγει πληροφορίες από την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων.

-Να συνειδητοποιήσει την χρησιμότητα των δυνατοτήτων του λογισμικού Υπολογιστικά Φύλλα.
Συγκεκριμένα πρέπει να επιλέγει να χρησιμοποιήσει το λογισμικό Υ.Φ για την επεξεργασία δεδομένων και την επίλυση προβλημάτων

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)


Οι στόχοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκουν:

1)Γνωστικοί Στόχοι

Θα δουλέψουμε βασιζόμενοι στην ταξινομία κατά Bloom:

Επίπεδο Γνώσης :

Επίπεδο Κατανόησης :
Ο μαθητής πρέπει:
-Να μπορεί να διακρίνει την γραμμή και την στήλη και να εξάγει την σύνδεση αυτών με την έννοια του κελιού.

-Να μπορεί να ερμηνεύσει την λειτουργία των βασικών συναρτήσεων όπως το άθροισμα και ο μέσος όρος.
-Να μπορεί να συμπεράνει οτι αφού έχει συλλέξει κάποια δεδομένα θα μπορεί να τα επεξεργαστεί πιο εύκολα και γρήγορα με την δημιουργία ενός Υ.Φ.
-Να μπορεί να εξηγήσει την λειτουργία της ταξινόμησης και να μπορεί να προβλέπει τις αλλαγές που θα επιφέρει αυτή ανάλογα με τα κριτήρια ταξινόμησης που θα έχει επιλέξει.
-Να μπορεί να μεταφέρει τις βασικές αριθμητικές πράξεις που γνωρίζει σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
-Να μπορεί να εξηγήσει με δικά του λόγια πως μπορεί να παράγει πληροφορίες ανάλογα με την επεξεργασία που θα κάνει.
-Να καταδεικνύει την δυνατότητα που έχει το λογισμικό Υ.Φ για αποθήκευση και μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων.

Επίπεδο Εφαρμογής :
Ο μαθητής πρέπει:
-Να μπορεί να χρησιμοποιεί την γραμμή μενού και την γραμμή εργαλειών για τις λειτουργίες που θέλει να επιτελέσει.
-Να μπορεί ενώ έχει ένα έτοιμο υπολογιστικό φύλλο και μία διέυθυνση κελιού ως δεδομένο, να τροποποιεί τα δεδομένα του αντίστοιχου κελιού.
-Να μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα που έχει συλλέξει,σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
-Να μπορεί να οργανώνει και να κατηγοριοποιεί τα δεδομένα σε γραμμές και στήλες.
-Να μπορεί να εφαρμόζει πάνω στα δεδομένα τις βασικές συναρτήσεις,δηλαδή άθροισμα,μέσο όρο κ.λ.π
-Να μπορεί να ταξινομήσει τα δεδομένα ανάλογα με τα κριτήρια που θα του ζητηθούν.
-Να μπορεί συσχετίσει τις λειτουργίες που θέλει να κάνει με αυτά τα δεδομένα με τις αντίστοιχες δυνατότητες/συναρτήσεις που παρέχει το λογισμικό των Υ.Φ.
-Να μπορεί να δημιουργεί,αποθηκεύει,επεξεργάζεται ένα υπολογιστικό φύλλο.
-Να μπορεί να δηλώσει μία περιοχή κελιών.
-
Επίπεδο Ανάλυσης :
Ο μαθητής πρέπει:
-Να μπορεί έχοντας ένα έτοιμο Υ.Φ να εντοπίζει τα στοιχεία που το συνθέτουνε και να τα αναλύει.
-Να μπορεί να συγκρίνει δύο σχεδόν όμοια Υ.Φ. βρίσκοντας και κατονομάζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.
-Να μπορεί να ανακαλύπτει έχοντας μπροστά του ένα περιοδικό ή μία εφημερίδα σε ποιές σελίδες έχει χρησιμοποιηθεί η επεξεργασία δεδομένων με Υ.Φ.Σε αυτές να μπορεί να:
  • διακρίνει τα κελιά
  • αναγνωρίζει ποιές λειτουργίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να προκύψουν τα δεδομένα που παρουσιάζονται.
  • συμπεραίνει αν έχει χρησιμοποιηθεί ταξινόμηση και πού.
  • αναλύει τις πληροφορίες που έχουν εύκολα παραχθεί από την χρήση του λογισμικού Υ.Φ για την παρουσίαση των δεδομένων.
-Να εντοπίζει ποιά άρθρα από μία εφημερίδα ή ένα περιοδικό μπορούν να βελτιωθούν αν επεξεργαστούμε τα δεδομένα τους με την χρήση Υ.Φ

Επίπεδο Σύνθεσης :
Ο μαθητής πρέπει:
-Να μπορεί έχοντας ένα πλήθος δεδομένων,να τα κατηγοριοποιήσει και να τα εισάγει σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
-Να μπορεί να κατασκευάσει το δικό του Υ.Φ με τα δεδομένα που αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητά του και να μπορεί να αφηγηθεί τις πληροφορίες/συμπεράσματα που παρήγαγε από αυτό.
-Να μπορεί να προτείνει άρθρα από περιοδικά/εφημερίδες όπου οι πληροφορίες που αυτά παρέχουνε να μπορούν να επεξεργαστούν με Υ.Φ,και να σχεδιάζει τα ανάλογα Υ.Φ.
-Να μπορεί να τροποποιεί δοθέντα υπολογιστικά φύλλα σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις ή με τις οδηγίες του καθηγητή που θα του έχουν δοθεί.

Επίπεδο Αξιολόγησης:

2)Συναισθηματικοί Στόχοι

Ο μαθητής πρέπει να:
-Μάθει να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του.
-Να μοιράζεται γνώσεις,απόψεις.
-Να μάθει να δουλεύει σαν ομάδα και όχι ατομικά.
-Να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

3)Ψυχοκινητικοί Στόχοι

Ο μαθητής πρέπει να:
-Έχει εξοικειωθεί με την χρήση του Η/Υ.
-Έχει δεξιότητες οσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων με χρήση λογισμικού.


3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης


1) Θεματικό αντικείμενο


Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του θεματικού αντικειμένου;
Το μοναδικό με αυτό το μάθημα έγκειται στο ότι οι μαθητές θα ανακαλύψουν την πρακτική εφαρμογή ενός μέρους των μαθηματικών μέσω μίας εφαρμογής.
Προϋποθέσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι η γνώση χειρισμού βασικών λειτουργιών του Η/Υ καθώς και γνώσεις πάνω σε μαθηματικά για την εφαρμογή τους στα Υ.Φ.
Οι δυσκολίες που θα συναντήσουν οι μαθητές ίσως έχουν να κάνουν με κάποιες έννοιες όπως επίσης και με την επαφή με ένα καινούριο περιβάλλον αφού δεν έχουν έρθει σε επαφή με το αντικείμενο στο παρελθόν.

2) Μαθητές


Ποια είναι η προηγούμενη σχέση των μαθητών με το θεματικό αντικείμενο;
Το αντίκειμενο δεν πολύ μεγάλη σχέση με τα καθημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών.Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες των μαθητών που μπορούμε να τις συσχετίσουμε με την εκμάθηση των Υ.Φ.
Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται έναν Η/Υ όπως και να γνωρίζουν βασικές έννοιες μαθηματικών.
Το κοινό μάλλον δεν είναι ομοιογενές και σίγουρα δεν έχουν όλοι οι μαθητές τα ίδια ενδιαφέροντα γι' αυτό πρέπει το μάθημα να προσαρμοστεί σε ένα μέσο όρο ώστε να μπορούν όλοι να το παρακολουθούν.
Το αντικείμενο μάλλον δεν θα είναι τόσο ενδιαφέρον στους μαθητές διότι δεν συνδέεται με τα άμεσα ενδιαφέροντά τους ωστόσο μπορούμε να προσαρμόσουμε έτσι τη διαδασκαλία του, ώστε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους.

Με το τέλος του μαθήματος στόχος μας είναι οι μαθητές να έχουν αντιληφθεί την χρησιμότητα του Η/Υ στην καθημερινή τους ζωή,να μην τους φοβίζει η χρήση του,αλλά να τον προτιμούνε αναγνωρίζοντας οτι μπορούν με αυτόν να επεξεργαστούν δεδομένα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Θα πρέπει οι μαθητές μέσα από την διαδικασία της εξοικείωσής τους με το λογισμικό Υ.Φ να έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η επεξεργασία δεδομένων και πόσο εύκολα και σύντομα μπορεί να γίνει με τα Υ.Φ

3) Συνθήκες Μάθησης

  • Υπολογιστές για κάθε μαθητή και για τον καθηγητή συνδεδεμένοι σε δίκτυο.
  • Εργαστήρια το πολύ των 15 ατόμων για καλύτερη συνεργασία και κατανόηση.
  • Τα κατάλληλα λογισμικά για την εκμάθηση του αντικειμένου
  • Διάταξη καθισμάτων ώστε να σχηματίζουν σχήμα Π και στην μέση ο καθηγητής
  • Πίνακας για σημειώσεις από τον καθηγητή.

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία

1.Εισήγηση [λεπτά 4]

Αρχικά, για να κινήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα θα τους παρουσιάσουμε μέσω προτζέκτορα τα εξής video:
1)http://www.youtube.com/watch?v=ROwTX2YpHAs&feature=related
2)http://www.youtube.com/watch?v=m2NQ-Xqg9no&feature=related
τα οποία αποτελούν δημοφιλή παιχνίδια ανεπτυγμένα σε περιβάλλον Υ.Φ. Κατά την διάρκεια τους θα υπενθυμίζονται στους μαθητές βασικές έννοιες των Υ.Φ οι οποίες είναι γνωστές από τις προηγούμενες ώρες,όπως είναι το κελί,η στήλη,η γραμμή κ.α. Ολα αυτά θα υποδεικνύονται από μας πάνω στο περιβάλλον του παιχνιδιού που παίζεται μαζί με μια εισήγηση για τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα Υ.Φ. ως εργαλείο.


2.Πρακτική Άσκηση[ 10 λεπτά]

Αφού οι μαθητές έχουν θυμηθεί τις βασικές έννοιες,θα ελέγξουμε αν μπορούν να τις εφαρμόσουν αναθέτοντας στους μαθητές μία μικρή δραστηριότητα. Θα τούς δώσουμε 2 παραδείγματα/templates από έτοιμα Υ.Φ με τα οποία θα πρέπει να πειραματιστούν και να επεξεργαστούν. Τα Υ.Φ αφορούν τόσο μαθηματικές έννοιες(βασικές πράξεις) όσο και εισαγωγή δεδομένων σε Υ.Φ(συμπλήρωση σχολικού προγράμματος). Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε στους μαθητές την αξία και δυνατότητα χρήσης των Υ.Φ στην καθημερινή τους ζωή αλλά θα πάρουν και μια γεύση γι' αυτά που θα είναι σε θέση να υλοποιούν με το πέρας του μαθήματος.
'Ετσι θα συνδέσουμε τις θεωρητικές έννοιες που παρουσιάσαμε στην εισήγηση,με την πράξη.Στόχος μας είναι η κινητοποίηση των μαθητών και να μπούν ομαλά στο κλίμα .Ο καθηγητής θα βοηθά και θα καθοδηγεί τους μαθητές.Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)
Ποια παραδείγματα θα θεωρούσατε κατάλληλα παιδαγωγικά; Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα βασίζατε τη διδασκαλία σας;

3.Συζήτηση/Διάλογος[7 λεπτά]

Στη συνέχεια του μαθήματος και αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, θα ακολουθήσει μια συζήτηση κατά την οποία θα ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς τους φάνηκαν οι δραστηριότητες και αν μπορούσαν να φανταστούν οτι θα μπορούσαν από το να παίξουν ένα παιχνίδι μέσω ενός Υ.Φ ως και να φτιάξουν το πρόγραμμα τους ή να εκτελέσουν μαθηματικές πράξεις. Επίσης, επεκτείνοντας αυτό το ερώτημα θα τους ζητούσαμε να σκεφτούν άλλες ιδέες για χρήση των Υ.Φ στην καθημερινότητά τους με στόχο να ανακαλύψουν οι ίδιοι αυτά που πρόκειται να διδαχθούν στην πορεία. Ταυτόχρονα θα τους παρουσιάζουμε και έτοιμα μοντέλα Υ.Φ ώστε να αντιληφθούν πλήρως τη λειτουργικότητα τους και να περάσουν στο επίπεδο "Πως υλοποιούνται όλα αυτά;"
Έτσι οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν νοητικά,θα ανταλλάξουν ιδέες,θα προβληματιστούν, θα συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και θα ωριμάσει μέσα τους η ιδέα του Υ.Φ. Άν οι μαθητές δυσκολεύονται ο καθηγητής μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο δινοντάς του παραδείγματα.Π.χ να ρωτήσει "Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Υ.Φ για την οργάνωση των οικονομικών μιας σχολικής εκδρομής;" ή "Θα θέλατε να μάθετε ποιο συγκρότημα είναι ποιό δημοφιλές μέσα στην τάξη;"

3.Επίδειξη[20 λεπτά]

Έχουμε ήδη ετοιμάσει screencast όπου σε ένα Υ.Φ μέσω μιας άσκησης παρουσιάζουμε την εκτέλεση πιο σύνθετων λειτουργιών όπως χρησιμοποίηση συναρτήσεων(sum, average,countif), ταξινόμηση και υπενθυμίζουμε και βασικές έννοιες(διεύθυνση κελιού, μορφοποίηση, αντιγραφή κτλ) .Αφού παρουσιάζεται η εκτέλεση μίας λειτουργίας έπειτα θα δίνεται αρκετός χρόνος στους μαθητές να την επαναλάβουν και οι ίδιοι. Ο καθηγητής θα τους βοηθά και θα λύνει απορίες. Μέσω του screencast o μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί την εκτέλεση μιάς λειτουργίας σε περίπτωση που με την πρώτη φορά δεν κατάλαβε ή στην πορεία ξέχασε τα βήματα κάποιας διαδικασίας.

Παρακάτω παραθέτουμε το link για το screencast που δημιουργήσαμε για τις ανάγκες του μαθήματος.
http://www.youtube.com/watch?v=F3M-qAiA2D0

Επίσης, παραθέτουμε και το έτοιμο Υ.Φ το οποίο θα επεξεργάζονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια του screencast και με τη βοήθειά του.


4.Καταιγισμός ιδεών[10 λεπτά]

Αφού λοιπόν οι μαθητές αντιλήφθηκαν οτι μπορούν να χρησιμοποιούν και μαθηματικές έννοιες και συναρτήσεις και έχουν μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για το λογισμικό Υ.Φ, τίθεται από τον καθηγητή το ερώτημα πως μπορεί να βρει εφαρμογή το λογισμικό Υ.Φ στην δημιουργία ενός ερωτηματολογιού που σχετίζεται με τις αγαπημένες τους δραστηριότητες τους και πώς μπορεί να τους βοηθήσει να παράγουν χρήσιμες πληροφορίες.Ο καθηγητής πρέπει να παροτρύνει τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και αυθόρμητα και να χρησιμοποιήσουν την φαντασία τους,με σκοπό να βρούνε τα ερωτήματα που θα περιέχει το ερωτηματολόγιο.'Ολοι μαθητές πρέπει να συμμετάσχουν και ο καθηγητής πρέπει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο,φιλικό κλίμα.Θα καταγράφει κάθε ιδέα στον υπολογιστή, η οθόνη του οποίου θα προβάλλεται σε όλη την αίθουσα.Στο τέλος κάθε μαθητής θα παρουσιάζει την ιδέα του και οι υπόλοιποι θα την σχολιάζουν.

5.Ομάδες εργασίας[12 λεπτά]

Παρακινούμενος από τα αποτελέσμετα του καταιγισμού ιδεών ο καθηγητής θα ανακοινώσει στους μαθητές οτι θα πρέπει να κάνουν μία έρευνα για να ανακαλύψουν ποιό είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην τάξη,το πιο δημοφιλές είδος ταινιών,η πιο δημοφιλής δραστηριότητα και άλλα ερωτήματα που θα έχουν παρουσιαστεί κατά την διάρκεια του καταιγισμού ιδεών.Οι μαθητές θα χωριστούν σε 2 μεγάλες ομάδες.Η πρώτη θα τελειοποιήσει το ερωτηματολόγιο και θα συλλέξει τις απαντήσεις και η δεύτερη θα τις κατηγοριοποιήσει σε μορφή πίνακα.'Ετσι οι μαθητές θα συνεργάζονται,θα ανταλλάσουν απόψεις και θα εκφράζονται ελεύθερα.Ο καθηγητής θα παρακολουθεί το έργο των ομάδων θα συμβουλεύει και θα παρακινεί τους μαθητές να παίρνουν πρωτοβουλίες.

Έστω οτι το ερωτηματολόγιο που αποφασίστηκε είναι το παρακάτω:


6.Πρακτική Άσκηση[15 λεπτά]

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων θα πρέπει να εισάγουν τα δεδομένα που συνέλεξαν σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

7.Συζήτηση/Διάλογος[7 λεπτά]

Ο καθηγητής θα θέσει το ερώτημα πως μπορούν να επεξεργαστούν οι μαθητές τα δεδομένα που έχουν εισάγει στο Υ.Φ και ποιές πληροφορίες θα εξάγουν από αυτά.Θα βάλει τα παιδιά να αναρωτηθούν με ποιόν τρόπο,με ποιές συναρτήσεις από αυτές που έχουν διδαχθεί μπορούν να το πετύχουν αυτό.Έτσι οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν νοητικά,θα μπορούν να μάθουν από τους συμμαθητές τους,να προβληματιστούν και έτσι να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.Άν οι μαθητές δυσκολεύονται ο καθηγητής μπορεί να διευκολύνει τον διάλογο δινοντάς του παραδείγματα.Π.χ να ρωτήσει "Πώς μπορούμε να βρούμε ποιό είναι το άθλημα με το οποίο ασχολούνται οι περισσότεροι;" ή "Θα θέλατε να μάθετε πόσος είναι ο συνολικός χρόνος που αφιερώνετε όλοι εσείς στην δραστηριότητα χ;"

8.Πρακτική Άσκηση[15 λεπτά]

Μετά την συζήτηση οι μαθητές θα εξάγουν πληροφορίες από τα ερωτηματολόγια μέσω Υ.Φ. Θα δοθεί το ανάλογο φύλλο εργασίας το οποίο θα έχει διαμορφωθεί κατά την διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης,όπου θα υπάρχουν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές .Για να γίνει αυτό οι μαθητές θα κάνουν χρήση των βασικών συναρτήσεων και της ταξινόμησης .Ακόμη θα μπορούν να ανατρέχουν στο προηγούμενο screencast καθώς και να κάνουν ερωτήσεις.

Παρακάτω παραθέτουμε το φύλλο εργασίας.


Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος
Ολοκλήρωση γνώσεων, περίληψη, αποσαφηνίσεις, κίνητρα για περαιτέρω μάθηση

Επίδειξη[4 λεπτά]

Ο καθηγητής θα παρουσιάσει περιοδικά και εφημερίδες (συγκεκριμένα τα 2 επισυναπτόμενα αποκόμματα εφημεριδών) στα οποία θα έχουν χρησιμοποιηθεί Υ.Φ για να δείξει στους μαθητές πραγματικά παραδείγματα κι έτσι να εκτιμήσουν την αξία της επεξεργασίας δεδομένων,και παράλληλα θα ανακεφαλαιώνει τα σημαντικότερα σημεία του μαθήματος.
Στο κλείσιμο του μαθήματος, για να εγείρουμε το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να ασχοληθούν και στον ελεύθερό τους χρόνο θα τους μάθουμε ένα διασκεδαστικό τρικ χρησιμοποιώντας ένα Υ.Φ.
5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση
6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

www.youtube.com
http://library.thinkquest.org/J0110054/Classroom_Activities.html
http://www.mrexcel.com
http://jc-schools.net/tutorials/excel-activities.htm
http://www.northcanton.sparcc.org/~technology/excel/

7) Βιβλιογραφία

Διδακτικές Προσεγγίσιες και εργαλεία για την διδασκαλία της Πληροφορικής
Βιβλίο καθηγητή και μαθητή Γυμνασίου
Διαλέξεις του μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής του τμήματος ΤΜΗΥΤΔ του ΠΘ