My status

Βουρονiκου Ασημίνα


My status

Μπεληγιάννη Φωτεινή
Ενότητες βιβλίου μαθητή :

Κεφάλαια βιβλίου καθηγητή :


Σχέδιο Μαθήματος


1) Προσδιορισμός Μαθήματος


Κατανόηση της χρήσης υπολογιστή στην καθημερινότητα και στο επάγγελμα.

2) Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων - Goals (Γενικά)


Στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την χρήση του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή .Με αυτόν τον τρόπο με το πέρας των δραστηριοτήτων
οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την χρησιμότητα και τις δυνατότητες που τους παρέχει ο υπολογιστής στην καθημερινότητα τους. Τέλος, θα πρέπει
να αποκτήσουν την ικανότητα να κρίνουν τα αρνητικά αποτελέσματα της αλόγιστης χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου.

2) Αντικειμενικοί σκοποί – objectives (ειδικά)

Ταξινομία κατά revised Bloom


Επίπεδο «Γνωρίζω»

 • να διακρίνουν βασικούς τομείς στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.
 • να εντοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν πρακτικά να βοηθηθούν στην καθημερινότητα τους.
 • να ανακαλούν γνώσεις που εχουν αποκτήσει απο τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αυτές να χρησιμοποιηθούν.
 • να ορίζουν τον όρο τηλεργασία.
 • να διακρίνουν τα νέα επαγγέλματα που εχουν δημιουργηθεί απο την χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας.
 • να κατηγοριοποιούν τους εργασιακούς τομείς που είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστή και σε ποια προαιρετική ή περιττή.Επίπεδο «Κατανοώ»

 • να δίνουν παραδείγματα για την χρήση του υπολογιστή ως μέσο άντλησης πληροφοριών.
 • να εξηγούν με δικά τους λόγια την χρησιμότητα του ως επικοινωνιακό μέσο.
 • να μπορούν να συνοψίζουν τους βασικούς τομείς στους οποίους έχει γίνει απαραίτητη η χρήση του η/υ.
 • να κατανοούν πώς η χρήση του υπολογιστή μπορεί να τους βοηθήσει στο μελλοντικό τους επάγγελμα.
 • να αντιλαμβάνονται την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας στα επαγγέλματα.
 • να δίνουν παραδείγματα επαγγελμάτων που δημιουργούνται/καταργούνται με τον χρόνο εξαιτίας της αυτοματοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας.


Επίπεδο «Εφαρμόζω»


Επίπεδο «Αναλύω»

 • να συγκρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες στην χρήση των υπολογιστών σήμερα και παλιότερα.
 • να διακρίνουν την διαφορά του υπολογιστή απο τα υπόλοιπα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εισαγωγής των υπολογιστών σε ολοένα και περισσότερους εργασιακούς τομείς.
 • να ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα της εκμάθησης υπολογιστή.

Επίπεδο «Αξιολόγω»

 • να εκτιμούν τις διευκολύνσεις που του παρέχει ο υπολογιστής στην καθημερινότητα τους.
 • να κρίνουν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της υπέρμετρης χρήσης του η/υ.
 • να αποφαίνονται για τις αρνητικές επιδράσεις των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας.
 • να βρίσκουν επιχειρήματα για την χρησιμότητα της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Επίπεδο «Συνθέτω»

 • να δημιουργήσουν ομάδες συνεργασίας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας(φύλλο εργασίας).
3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο


Η μοναδικότητα του μαθήματος μας έγκειται στο ότι δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο του υπολογιστή τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. Οι βασικές έννοιες που συνθέτουν το μάθημα είναι η κοινωνία της Πληροφορίας, επικοινωνιακό μέσο, υπερπληροφόρηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, αυτοματοποίηση και τηλεργασία. Η ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα είναι ραγδαία.Οι εφαρμογές που έχει ο υπολογιστής
ανανεώνονται και προχωρούν μέρα με την μέρα.Αρχικά οι υπολογιστές χρησιμοποιούνταν μόνο για μεγάλους αριθμητικούς υπολογισμούς σε μεγάλες εταιρίες αφού η οικιακή χρήση
τους ήταν απαγορευτική λόγω κόστους και διαστάσεων.Η εξέλιξη τους μέχρι σήμερα είναι ταχύτατη αφού υπάρχουν υπολογιστικά συστήματα σε πολύ μικρές συσκευές ακόμη και σε
κάποιεςπου δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Καθώς βρισκόμαστε στο τέλος του βιβλίου οι μαθητές θεωρείται δεδομένο ότι έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή και σε αυτή την
ενότητα καλούνται να αντιληφθούν την χρησιμότητα τους.Οι δυσκολίες μάθησης που συνήθως συναντώνται είναι στην κατανόηση κάποιων νέων ορολογιών και στην ανάπτυξης κριτικής
σκέψης.


2) Μαθητές


Όλοι συναντάμε στην καθημερινότητά μας τον υπολογιστή! Από τις πιο απλές ανάγκες όπως στη χαλάρωση και στη ψυχαγωγία μέχρι και τις πιο πολύπλοκες όπως στη μόρφωση ή
στην εργασία. Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν από πριν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες του κάθε μαθητή εξαρτώνται από την
πρόσβαση που έχει ο καθένας σε η/υ, γι’ αυτό και το κοινό συνήθως είναι ανομοιογενές και χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση, ώστε να είναι ομαλή η διεξαγωγή του μαθήματος.
Παρά την ανομοιογένεια του κοινού όσον αφορά τις προαπαιτούμενες γνώσεις και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ενότητας που είναι εν γένει θεωρητική , είναι εφικτό με τη
βοήθεια διαφόρων διδακτικών μέσων να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των μαθητών.

3) Συνθήκες Μάθησης


Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, όπου θα γίνεται το μάθημα μας, θα διατίθεται :
 • ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή
 • ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας βιντεοπροβολέας για χρήση από τον καθηγητή
 • πίνακας και μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων.

Η διάταξη των καθισμάτων θα είναι σε σχήμα Π με τον καθηγητή τοποθετημένο στο κέντρο της αίθουσας.


4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος


Ερωταποκρίσεις ( 10' )
Ξεκινάμε το μάθημα με ερωταποκρίσεις.
Ο καθηγητής θέτει ερωτήσεις στους μαθητές όπως :

"Πόσο χρήσιμος πιστεύετε ότι είναι ο υπολογιστής;"
"Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα με ποιον τρόπο τον χρησιμοποιείτε εσείς ή η οικογένεια σας;"
"Πόσο χρόνο περνάτε μπροστά στον υπολογιστή;"
"Ξέρετε επαγγέλματα στα οποία είναι απαραίτητη η χρήση των υπολογιστών;"
"Ξέρετε κάποιο επάγγελμα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ανάπτυξης των υπολογιστών;"
"Έχει δει κανείς σας εικόνα των πρώτων υπολογιστών;"

Μέσω των παραπάνω ερωταποκρίσεων οι μαθητές απαντούν με βάση τις εμπειρίες τους τα βασικότερα ζητήματα αυτής της ενότητας.

Επίδειξη video ( 6' )
Μέσω της επίδειξης του video , το οποίο και θα έχουμε προηγουμένως μεταφράσει στα ελληνικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή από τους πρώτους υπολογιστές μέχρι και σήμερα και παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι χρήσης του υπολογιστή στην καθημερινότητα.

Συζήτηση-διάλογος ( 4' )
Συζητώνται τα βασικότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στο video, όπως η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών και ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση τους στην σύγχρονη ζωή.

Εισήγηση ( 10' )
Θα επικεντρωθούμε στην εισαγωγή νέων εννοιών, όπως η Κοινωνία της Πληροφορίας, Τηλεργασία, το Ψηφιακό Χάσμα κ.α. και η ανάδειξη του όφελους από την χρήση των υπολογιστών τόσο στην καθημερινότητα μας όσο και στην επαγγελματική μας πορεία. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος αυτού είναι η απόκτηση κριτικής ματιάς απέναντι στη χρήση του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό θα γίνει μια παρουσίαση με τη χρήση διαφανειών.

Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)


Αφού γίνει η εισήγηση, οι μαθητές είναι έτοιμοι να ασχοληθούν με μερικές πολύ απλές ασκήσεις που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των καινούργιων εννοιών που μόλις εισήχθησαν.

Δραστηριότητα 1( 5' ) :

Δραστηριότητα 2 ( 10' ) :

Δραστηριότητα 3 ( 7' ):Οι τεχνικές διδακτικής που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι εξής :

 • Ερωταποκρίσεις
 • Επικοδομητική Μάθηση ( γίνεται μέσω των ερωταποκρίσεων, αφού οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας προσωπικές τους εμπειρίες )
 • Κίνητρα (επίδειξη video)
 • Συζήτηση-διάλογος ( με βάση τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο video)
 • Εισήγηση ( αναφορά και επεξήγηση των βασικών εννοιών του μαθήματος)
 • Εννοιολογική χαρτογράφηση (δραστηριότητα)


Καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος προσπαθούμε να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τόσο μέσω της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων όσο και με την ενεργητική και όχι παθητική τους συμμετοχή στο μάθημα.


Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος ( 8' )


Μέσω ερωταποκρίσεων γίνεται η επανάληψη των βασικών εννοιών του μαθήματος.Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τον βαθμό κατανόησης των όσων διδάχθηκαν.Έπειτα οι μαθητές παροτρύνονται να επισκευθούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτά που ειπώθηκαν. Ακόμη, γίνεται η ανάγνωση και η επεξήγηση των εργασιών που ανατέθηκαν στους μαθητές για το σπίτι.


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση


Το φύλλο εργασίας που ανατίθεται στους μαθητές έχει ως στόχο την καλύτερη εμπέδωση των εννοιών που διδάχθηκαν ( ακροστοιχίδα ). Επιπλέον, αποσκοπεί στο να συνειδητοποιήσουν πόσο πολύ επηρρεάζεται η καθημερινότητα τους από τον υπολογιστή καταθέτοντας προσωπικές τους εμπειρίες ( Άσκηση 1), αλλά και να χρησιμοποιήσουν γνώσεις από προηγούμενα κεφάλαια του μαθήματος για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.

Φύλλο εργασίας :

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά


 • ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή
 • ένας υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας βιντεοπροβολέας για χρήση από τον καθηγητή, για το video και για την παρουσίαση των διαφανειών
 • πίνακας και μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων.
 • θρανία σε διάταξη Π.
 • ένας χρωματιστός φάκελος που περιέχει τις δραστηριότητες και το φύλλο εργασίας για κάθε μαθητή.


7) Βιβλιογραφία


Για την δημιουργία της παρουσίασης χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία καθηγητή/μαθητή, πληροφορίες από το διαδίκτυo.Το video που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της διδασκαλίας μας το βρήκαμε στον ιστότοπο www.youtube.com

Οι μαθητές προτρέπονται να ψάξουν και μόνοι τους για περαιτέρω πληροφορίες, πάνω στα θέματα που διδάχθηκαν, στο διαδίκτυο. Για να τους διευκολύνουμε τους πρoτείνουμε τα **www.google.gr**, **http://el.wikipedia.org**