Μπερκάκης Αντώνης
Κωστάκη Ιωάννα


Μακέλη Κατερίνα
Τσιτσιγιάννης Μανώλης


Ποια είναι η θεωρία της πολλαπλής νόησης


Σύμφωνα με την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, ο άνθρωπος διαθέτει τουλάχιστον 8 διακριτούς μηχανισμούς επεξεργασίας
της πληροφορίας. Συγκεκριμένα:
 • γλωσσική νοημοσύνη (ποιητής, ρήτορας)
 • λογική-μαθητική νοημοσύνη (επιστήμονας)
 • μουσική νοημοσύνη (συνθέτης, εκτελεστής)
 • χωρική νοημοσύνη (ιστιοπλόος, γλύπτης)
 • σωματική-κιναισθητική νουμοσύνη (αθλητής, χορευτής)
 • φυσιολατρική νοημοσύνη (κυνηγός, βοτανολόγος)
 • διαπροσωπική νουμοσύνη (γιατρός, πωλητής)
 • ενδοπροσωπική νοημοσύνη (άτομο με βαθιά αυτογνωσία)


Τρεις διαδοχικές γραμμές επίθεσης της πολλαπλής κατανόησης


 • Σημεία εκκίνησης

-Αφηγηματικό
-Ποσοτικό/αριθμητικό
-Θεμελιώδες/υπαρξιακό
-Αισθητικό
-Πρακτικό/Χειρωνακτικό
-Κοινωνικό

 • Αποδοτικές Αναλογίες
-Τα διάφορα σημεία εκκίνησης εξασφαλίζουν την εμπλοκή του μαθητή στο θέμα
-Ο δάσκαλος στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσει διδακτικές αναλογίες,
->που θα βασίζονται σε γνωστό υλικό και θέματα και
->θα φανερώνουν νέες πτυχές του υπό μελέτη θέματος

 • Προσεγγίζοντας τον πυρήνα
-Δεν μπορεί να υπάρξει μια φορμαλιστική προσέγγιση
-Κάθε θέμα κινείται μέσα σε κάποιο πλαίσιο που έχει τις δικές του αρχές και πρακτικές
-Υπάρχουν συγκεκριμένες καταξιωμένες προσεγγίσεις και παραδείγματα για την επεξήγηση ενός θέματος
-μια έννοια μπορεί να Κατανοηθεί καλά εάν το άτομο είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλαπλές αναπαραστάσεις για την ουσία της έννοιας
-Είναι επιθυμητό οι πολλαπλές αναπαραστάσεις να βασίζονται
->σε έναν αριθμό συμβολικών συστημάτων
->ειδών νοημοσύνης
->σχημάτων (schemas)
->και πλαισίων (frames)
-Οι αναπαραστάσεις πρέπει, ξεφεύγοντας από το επίπεδο των αναλογιών, να γίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες και περιεκτικότερες

Συνοψίζοντας


 • Που μπορεί να εφαρμοστεί : η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε θέματα που χαρακτηρίζονται από πλούτο εννοιών, ποικιλομορφία απόψεων και αρκετό ενδιαφέρον,ώστε μια προσέγγισή τους μέσα από την πολλαπλή νοημοσύνη, με στόχο την κατανόηση, να εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη
 • Η εκπαίδευση πρέπει να κατευθύνεται προς όλες τις μορφές νοημοσύνης. Η διδασκαλία/μάθηση πολλαπλής κατανόησης υιοθετεί ενεργεί συμμετοχή,
που ενεργοποιεί την ευχαρίστηση και τα κίνητρα μάθησης. Συγκεκριμένα πρέπει:
-να αφιερώνεται σημαντικός χρόνος σε ένα θέμα
-να επιδιώκεται η πολλαπλή αναπαράσταση ενός θέματος
-οι πολλαπλές προσεγγίσεις πρέπει να απευθύνονται σε ένα εύρος ειδών νοημοσύνης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων
 • πρέπει να εξασφαλίσουμε την παροχή πολλών δυνατοτήτων για την έκφραση της κατανόησης που επιτεύχθηκε από τους μαθητές : τεστ σύντομων ερωτήσεων,παρουσίαση έργων τέχνης,συζητήσεις μεταξύ των μαθητών ,τις ομαδικές εργασίες,τις συνεντεύξεις,τα πειράματα,κτλ.

Τι λάθος γίνεται στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα


Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα η σχολική ύλη και η αξιολόγηση του μαθητή βασίζονται, συνήθως, στη γλωσσική/λογικο-μαθηματική
νοημοσύνη και ως εκ τούτου εξασφαλίζοθν συμμετοχή, σχολική επιτυχία και αυτοπεποίθηση στους μαθητές που έχουν αναπτυγμένα τα δύο είδη.
Αντιθέτως οι μαθητές που δεν διαθέτουν αυτόυς τους τύπους νοημοσύνης, αυτο-απομονώνονται.