Κράντα Μαριέτα
Γιαννόπουλος Μενέλαος

Αϊβαλής Στέφανος - θα κάνω προτάσεις στις εξής 5 ομάδες από τη λίστα Κάθετη Δράση : από "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(1)" εως και "Υπολογιστικά Φύλλα(1)"
Αϊβάτης Χρήστος --> Υπολογιστικά Φύλλα (2) - Ζωγραφική (2)


Πότε χρησιμοποιούμε τη Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων ?

-Όχι σε περιπτώσεις που απαιτείται απομνημόνευση πληροφορίας

-Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε μια ερώτηση ή βέλτιστος τρόπος για την επίτευξη ενός σκοπού

-Σε ανάπτυξη εννοιολογικών κατανοήσεων και γνωστικών στρατηγικών

-Σε ευριστικές διεργασίες που εκπληρώνονται με πολύπλοκες ικανότητες και γνώσεις

Ποιός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή - δασκάλου ?

-Λειτουργεί σαν πόρος και καθοδηγητής –όχι ως δοχείο γνώσεων

-Δημιουργεί εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν την εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες για περιορισμένο χρόνο στην κάθε μία.

-Διατυπώνει ερωτήσεις για να επικεντρώσει την προσοχή των μαθητών στα κύρια σημεία της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας και του περιεχομένου προς μάθηση

-«Διδάσκει» οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τους μαθητές

Και ποιός ο ρόλος των μαθητών ?

-Καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πόροι και οι γνώσεις θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος

-Υπολογίζουν και καθορίζουν τον χρόνο που θα δαπανήσει το κάθε μέλος και το σύνολο της ομάδας σε συγκεκριμένες ενέργειες
Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γιατί είναι σημαντική αυτή η τεχνική ?

-Ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων
όπως ηγεσία, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη εμπιστοσύνης, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων

-Ενασχόληση με δραστηριότητες ενδυνάμωσης ομάδας
Ο εκπαιδευτής σχεδιάζει μικρές δραστηριότητες για τις νέες ομάδες έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη και η συνεκτικότητα

-Προώθηση των εννοιών της έρευνας, αλληλεπίδρασης, ερμηνείαςκαι εσωτερικής κινητροδότησης
Βασικός στόχος της ΣΕΠ είναι οι μαθητές να πάρουν τον ρόλο ερευνητώνπου κάνουν υποθέσεις.
Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και διαπλάθονται σημαντικές ικανότητες κοινωνικοποίησης και κριτικής σκέψης.
Οι μαθητές επίσης ερμηνεύουν και αξιολογούν διάφορους τύπους πηγών πληροφοριών που συλλέγουν.
η ΣΕΠ να παρέχει στους μαθητές εμπειρίες για να δημιουργήσουν εσωτερικά κίνητραγια μάθηση, έρευνα, συνεργασία και επίλυση προβλημάτων.

(συνεχίζεται...)

Σημαντικό!
1) Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αλληλεπιδρούν άμεσα με το περιβάλλον τους.

2) Τα παιδιά αποκτούν ικανότητες επίλυσης προβλήμάτων και αυτοσεβασμό όταν καλούνται να συνεργαστούν για να λύσουν ένα πρόβλημα.Βιβλιογραφία-Πηγές
-L. M. Nelson,Instructional -Design Theories and Models, edited by Charles Reigeluth, Lawrence Erlbaum Associates, 1999
-see also here -> http://www.sfcg.org/resources/training/pdf/community.pdf