Ενότητα Α4 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ομάδα 1η)ΟΜΑΔΑ

Μπερκάκης Αντώνης My status


Κωστάκη Ιωάννα My status
1)Προσδιορισμός Μαθήματος
Στην πρώτη διδακτική ώρα γίνεται η θεωριτική και πρακτική παρουσίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2)Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων (Γενικά)


 • Να κατανοήσουν την έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να περιγράφουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να αναγνωρίζουν το περιβάλλον ενός προγράμματος διαχείρησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • διαχειρίζονται ένα πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συγκεκριμένα
  να δημιουργούν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα
 • Να δημιουργούν την προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2) Αντικειμενικοί σκοποί (ειδικά)


Θα παραθέσουμε τους στόχους του μαθήματος με βάσει της ταξινομίας του Bloom.
Ο μαθητής σε κάθε επίπεδο πρέπει να μπορεί να:

Επίπεδο Γνώσης :
 • Να ορίζει την έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να γνωρίζει την εξέλιξη του
 • Να διακρίνει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικά σύμβολα που είναι απαραίτητα για την χρήση
  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να διακρίνει το περιβάλλον ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να γνωρίζει την διαδικασία σύνθεσης, αποστολής και παραλαβής ηλεκτρονικού μηνύματος
 • Να κατανοεί την διαδικασία της δημιουργίας ενός προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επίπεδο Κατανόησης :
 • Να δίνει με δικά του λόγια την έννοια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να διαφοροποιεί υπαρκτές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λανθασμένες.
 • Να δίνει παραδείγματα ηλεκτρονικών διευθύνσεων
 • Να περιγράφει βασικές έννοιες όπως σύνθεση/διαγραφή μηνύματος ,πρόχειρα/απεσταλμένα/εισερχόμενα μηνύματα, επισύναψη
 • Να ερμηνεύει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επίπεδο Εφαρμογής :
 • Να δημιουργεί την δική του διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Να συνθέτει/αποστέλνει/λαμβάνει/διαγράφει ηλεκτρονικά μηνύματα
 • Να τροποποιεί το μήνυμα με διάφορες δυνατότητες όπως bold,underline,hypertext,επισύναψη εικόνων.
 • Να επισυνάπτει αρχεία
 • Να μπορεί να κάνει σύνδεση / αποσύνδεση σε webmail.

Επίπεδο Ανάλυσης :
 • Να διακρίνει επιμέρους στοιχεία σε κάθε e-mail όπως πιο είναι το κύριο μέρος του μηνύματος , το θέμα, ο αποστολέας κ.λ.π..
 • Να αναλύει την σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ 2 υπολογιστών κατά την διάρκεια Αποστόλης και λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
 • Να συμπεραίνει τους βασικούς σκοπούς που προάγει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.3)Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο

 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου είναι ένας εύκολος, γρήγορος, οικονομικός και αξιόπιστος τρόπος ανταλλαγής
  ηλεκτρονικών αποστολών
 • Έχει αντικαταστήσει την ανταλλαγή γραμμάτων συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας που αναφέραμε
  παραπάνω και όλα αυτά που πρόσφερε η αποστολή και παραλαβή γραμμάτων όπως ο γραπτός λόγος και η
  διατήρηση και αρχειοθέτηση των επιστολών
 • Για αυτήν την ενότητα οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή δηλαδή
  να είναι εξοικιωμένοι με την χρήση του πληκτρολογίου, με την χρήση ποντικιού καθώς και να έχουν ήδη κάποια
  επαφή με κάποιο λογισμικό πλοήγησης
 • Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν εμπειρική σχέση με την λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι
  ήδη εξοικειώμενοι με την λειτουργεία και την χρήση του, ενώ κάποιοι άλλοι μαθητές να μην έχουν εμπειρική σχέση

2) Μαθητές

 • Οι μαθητές, στην καθημερινότητα τους, μπορούν να ανταλλάσουν ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα αρχεία
  (φωτογραφείες κ.λ)
 • Το κοινό είναι ανομοιογενές για αυτό και η διδασκαλία πρέπει να προσαρμοστεί με αυτή την ιδιαιτερότητα. Θα
  μπορούσαν να ετοιμαστούν και να δοθούν δύο ειδών εργασίες ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή.
 • Το αντικείμενο του μαθήματος θα προκαλεί ενδιαφέρον στους μαθητές που δεν γνωρίζουν την χρήση του ηλεκρονικού
  ταχυδρομείου ενώ για τους μαθητές που γνωρίζουν την χρήση του χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση για να μην
  γίνει κουραστικό

3) Συνθήκες Μάθησης

 • Mια τάξη με 15-20 άτομα
 • Αίθουσα με υπολογιστές, όπου σε κάθε μαθητή θα αντιστοιχεί και ένας υπολογιστής
 • Πρόσβαση στο internet
 • Προβολέας
 • Θρανία σε διάταξη Π, για καλύτερη εποπτεία των μαθητών
4)Οργάνωση της διδασκαλίαςΕισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Εισήγηση (10 λεπτά):


Τα τρία παραπάνω rar αρχεία είναι για την παρουσίαση.

Θα γίνει μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η αξία και τα πλεονεκτήματα
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο καθηγητής θα αναφερθεί σε παλαιότερους τρόπους επικοινωνίας ανταλλαγής μηνυμάτων και θα τονίσει
τα μειονεκτήματα του κάθε τρόπου (όπως το κόστος, η αναξιοπιστία κ.λ). Συγκεκριμένα αυτή η διαδικασία θα γίνει με την παρουσίαση
βίντεο και φωτογραφιών για κάθε μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν για την ανταλλαγή μηνυμάτων όπου σε κάθε περίπτωση θα
παρουσιάζονται (χιουμοριστικά) τα ελλατώματα της. Οι μέθοδοι που θα παρουσιαστούν με τα ελλατώματα τους είναι:
 1. Ανταλλαγή μηνυμάτων με σήματα καπνού/περιστέρι και ως ελλάτωματα θα τονιστεί η αναξιοπιστία
 2. Ανταλλαγή μηνυμάτων με γράμματα και ως ελλάτωματα θα τονιστεί ο χρόνος που απαιτείται
 3. Επικοινωνία με την χρήση τηλεφώνου και ως ελλάτωματα θα τονιστεί το κόστος

Τέλος θα καταλήξει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι προτιμότερος τρόπος επικοινωνίας αφού καλύπτει όλα τα παραπάνω ελλατώματα και
ταυτόχρονα συνδυάζει θετικά σημεία από κάποιους τρόπους όπως ο γραπτός λόγος από τα γράμματα και η άμεση επικοινωνία απο την χρήση
τηλεφώνου.


Πολλαπλή κατανόηση - Παιχνίδι ρόλων (15 λεπτά):
Ο καθηγητής θα ακολουθήσει τα τρία επίπεδα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας. Συγκεκριμένα:
 1. Σημεία εκκίνησης (ποσοτικό/αριθμητικό)
  Ο καθηγητής θα ξεκινήσει κάνοντας ερωτήσεις στα παιδιά της μορφής "Πόσα e-mail νομίζετε ότι στέλνονται καθημερινα?", "Πόσα e-mail
  πιστεύετε ότι στέλνει ένα άτομο σε όλη την ζωή του?". Δίνοντας τις απαντήσεις θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους επιστήσει την προσοχή για την συνέχεια του μαθήματος.
 2. Αποδοτικές αναλογίες
  Ο καθηγητής πρέπει να δημιουργήσει διδακτικές αναλογίες που θα βασίζονται σε παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και στο
  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί στην ανταλλαγή γραμμάτων όπου βασίζονται στο γραπτό
  λόγο και να το συσχετίσει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπου και σε αυτό επικρατεί ο γραπτός λόγος (και όλα τα πλεονεκτήματα
  αυτού όπως η πιο προσεγμένη διατύπωση, η δυνατότητα διατήρησης αρχείων).
 3. Προσεγγίζοντας τον πυρήνα
  Σε αυτή την δραστηριότητα θα γίνει επεξήγηση της διαδικασίας αποστολής και παραλαβής μηνυμάτων με την διδακτική τεχνική "παιχνίδι ρόλων".
  Αρχικά ο καθηγητής γράφει στον πίνακα τους ρόλους που πρέπει να υποδυθούν τα παιδιά, δηλαδή το ρόλο του server και των ρόλο των χρηστών
  που έχουν λογαριασμό e-mail ή αλλιώς τον ρόλο των τερματικών. Στην συνέχεια πραγματοποιείται η ανάθεση των ρόλων σε μαθητές όπου η συμμετοχή
  τους είναι εθελοντική. Συγκεκριμένα ο καθηγητής διαλέγει 4 μαθητές που θα έχουν τον ρόλο των τερματικών και 1 μαθητή για το ρόλο του server. Οι 4
  μαθητές σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο και στην μέση βρίσκεται ο μαθητής με τον ρόλο του server. Στην συνέχεια και ο καθηγητής μοιράζει στους 4 μαθητές
  χαρτιά και στυλό και τους λέει να γράψουν ένα μήνυμα, το οποίο θα περιέχει ένα κείμενο και το όνομα ή το ψευδώνυμο του παιδιού που θέλουν να το στείλουν.Όταν κάποιο από τα 4 παιδιά τελειώσει το μήνυμα του, μετά από την καθοδήγηση του καθηγητή, δίνει το χαρτί του στο παιδί που έχει το ρόλο του server και
  αυτό αφού το διαβάσει το παραδίδει στο παραλήπτη του μηνύματος. Σε περίπτωση που το όνομα ή το ψευδώνυμο είναι λάθος το μήνυμα δεν παραδίδεται στον
  μαθητή που προοριζόταν. Στο τέλος της διαδικασίας οι συμμετέχοντες και οι θεατές-παρατηρητές θα πρέπει να σχολιάσουν τις ενέργειες και τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας και να λύσουν ότι απορίες έχουν.Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)


Καταιγισμός ιδεών (15 λεπτά)
Ο καθηγητής αρχικά γράφει στον πίνακα την μορφή που πρέπει να έχει μια σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(όνομα@υπολογιστής.gr). Στη συνέχεια ζητάει από τους μαθητές να πει ο καθένας μια διεύθυνση που πιστεύει πως είναι σωστή και
υπακούει στην μορφή της διεύθυνσης που είχε γράψει στον πίνακα. Όλες οι πιθανές διευθύνσεις καταγράφονται στον πίνακα. Αφού
τελειώσει αυτή η διαδικασία οι μαθητές καλούνται να κρίνουν τις ιδεές των συμφοιτητών τους και να πουν ποια/ποιες διευθύνσεις είναι
λανθασμένες και για ποιο λόγο. Τέλος ο καθηγητής ανακοινώνει τις σωστές διευθύνσεις, τονίζει τα λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν
και δίνει επεξηγήσεις όπου κρίνει απαραίτητο.

Συνεργατική επίλυση προβλημάτων (15 λεπτά):
Οι μαθητές θα δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την βοήθεια του καθηγητή. O καθηγητής θα χωρίσει τους
μαθητές σε ομάδες των 2-3 ατόμων οπού κάθε ομάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν μαθητή που γνωρίζει ήδη την διαδικασία δημιουργίας
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από κάποιον άλλον που δεν γνωρίζει. Ο μαθητής που είναι γνώστης θα διδάξει την διαδικασία
λειτουργίας στα υπόλοιπα παιδιά, καθώς έτσι το μάθημα γίνεται ενδιαφέρον και για τον μαθητή που ήδη ξέρει την διαδικασία. Κατά την διάρκεια της
δραστηριότητας ο καθηγητής θα περνάει συνέχεια από κάθε ομάδα για να ελέγχει και να βοηθάει οπού αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συγκεκριμένα ο καθηγητής θα προτρέπει στους μαθητές να μπουν στην διεύθυνση www.gmail.com (ή κάποια παρόμοια) ώστε να ξεκινήσουν
την εγγραφή για ένα καινούργιο λογαριασμό e-mail. Ο μαθητής που ήδη γνωρίζει την διαδικασία θα δίνει οδηγίες σε αυτόν που δεν γνωρίζει για να
δημιουργήσει δικό του λογαριασμό. Αυτή η διαδικασία θα γίνει για όλους τους μαθητές στην ομάδα που δεν έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν δικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρακτική άσκηση και συζήτηση ή διάλογος (15λεπτά):
Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται ατομικά να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, να κάνουν επισύναψη, να στείλουν το μήνυμα και να
διαγράψουν κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα. Στους μαθητές θα δοθούν σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν και πόσο χρόνο έχουν στη διάθεση τους
για κάθε δραστηριότητα μέσω ενός φύλλου εργασίας. Παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν διάλογο με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους
για κάποιο πρόβλημα που έχουν στις παραπάνω δραστηριότητες. Έτσι οι μαθητές που γνωρίζουν ήδη την διαδικασία θα έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή την
διαδικασία. Ο καθηγητής θα συντονίζει την παραπάνω διαδικασία και θα επεμβένει όπου χρειάζεται.

Δίνεται το φύλλο εργασίας αυτήν την δραστηριότητα:


Σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις για ότι απορία έχουν για τις παραπάνω ασκήσεις. Όποιος από τους
μαθητές υπόλοιπους γνωρίζει την απάντηση μπορεί να βοηθήσει τον συμμαθητή του. Ο καθηγητής θα είναι ο συντονιστής αυτής της συζήτησης και θα
βοηθάει να γίνει εποικοδομιτικός διάλογος. Συγκεκριμένα ερωτήσεις του τύπου "μήπως ξέρει κάποιος την διαδικασία για να κάνουμε επισύναψη της εικόνας?"
ή "υπάρχει κάποια απορία για το πως γίνεται η υπογράμμιση στην πρόταση?" θα βοηθάνε στην εξέλιξη της συζήτησης.Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος

Συζήτηση ή διάλογος (5 λεπτά):
Στο τέλος του μαθήματος θα γίνει μια συζήτηση όπου ο καθηγητής θα αναφέρει κάποια πράγματα που οι περισσότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν και έτσι θα γίνει
μια σύνδεση με την επόμενη διδακτική ώρα αλλά και θα κλείσει πιο ευχάριστα αυτή η διδακτική ώρα. Για παράδειγμα θα μπορούσε ο καθηγητής να αναφέρει
πληροφορίες και να γίνει συζήτηση πάνω στα παρακάτω θέματα:
 1. O Roy Tomlinson θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το send στο μήνυμα που είχε συνθέσει. Το πρώτο μήνυμα εστάλη στο "διπλανό"
  του υπολογιστή. Ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάται ακριβώς τι έγραφε, αλλά πολύ πιθανόν να ήταν κάτι του τύπου “testing 123”.
 2. Από που προήλθε η λέξη Spam;
  Ο καθηγητής μπορεί να αναφέρει ότι όλοι λαμβάνουμε τα λεγόμενα spam mails, αυτά τα ενοχλητικά μηνύματα που μερικές φορές υποδηλώνουν και ύπαρξη ιού.
  Όμως η ονοματοδοσία του δεν είναι καθόλου... hi-tech! Για την ακρίβεια έχει προέλθει από μια σκηνή των Monty Pythons.Και ο καθηγητής θα δείξει το παρακάτω βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
  Mε αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια μικρή σύνδεση στην επόμενη διδακτική ώρα.
 3. Ποιο είναι το πιο κοινό password για έναν λογαριασμό email;
  123456.
 4. Πως ονομάζεται το @;
  • Στην Ελλάδα, παπάκι.
  • Οι Αμερικάνοι και οι άγγλοι at.
  • Οι σουηδοί το λένε snabela, δηλαδή προβοσκίδα
  • Οι ιταλοί, chiocciolina, δηλαδή σαλιγκάρι
 5. Από που βγαίνει η λέξη e-mail:
  Σύμφωνα με το Stylebook του Associated Press το σωστό είναι e-mail, που βγαίνει από τη φράση “electronic mail”


5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση


O καθηγητής θα στείλει στους μαθητές μέσω e-mail, στα προσωπικά e-mail των μαθητών, τις ασκήσεις που θέλει να συμπληρώσουν οι μαθητές για να
τους αξιολογήσει. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν το e-mail, να κατεβάσουν το συννημένο αρχείο, να συμπληρώσουν τις απαντήσεις πάνω
σε θεωρητικές ερωτήσεις που διδάχτηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος, να επισυνάψουν το αρχείο και να το στείλουν στον καθηγητή. Με αυτόν τον τρόπο
ο καθηγητής θα αξιολογήσει τους μαθητές σε όλα όσα έμαθαν κατά την διάρκεια του μαθήματος, δηλαδή και στις θεωρητικές γνώσεις αλλά και στις πρακτικές.
Η εργασία για την αξιολόγηση των μαθητών:

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά


 • Υπολογιστής για κάθε μαθητή
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Βιντεοπροβολέας
 • 1 παρουσίαση
 • 1 φύλλο εργασίας-κατανόησης
 • 1 ανάθεση εργασίας

7) Βιβλιογραφία


 • Βιβλίο καθηγητή και μαθητή Πληροφορικής Α' Γυμνασίου
 • Διαλέξεις του μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής"
 • Βιβλίο "Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής"