Ενότητα Α4 -Διαδίκτυο,Υπερκείμενα , Πλοηγητές
Ομάδα 5
Κούρφαλη Αλεξάνδρα
Χαλκιάς Κωνσταντίνος
My status My status

Προσδιορισμός Μαθήματος:
 • Γνωριμία με το Διαδίκτυο , εξοικείωση με τα διαφορετικά περιβάλλοντα των περιηγητών ,πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και χρήση του υπερκειμένου.

Στόχοι Μαθήματος(Γενικά):
Α)Καθορισμός Στόχων:
 • Να περιγράφουν το Διαδίκτυο.
 • Να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το Διαδίκτυο και τους κινδύνους που κρύβει .
 • Να διακρίνουν ότι το υπερκείμενο αποτελεί την υποβόσκουσα δομή του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Να μάθουν τις βασικές λειτουργίες των πλοηγητών.
 • Να κατανοήσουν τους πλοηγητές σαν ένα καινούριο περιβάλλον, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux, Mac OsX) που απαιτούνται για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
 • Να επισκέπτονται και να πλοηγούνται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού με την χρήση του λογισμικού πλοήγησης και του υπερκειμένου.

Β) Αντικειμενικοί σκοποί (Ειδικά)
Χρήση της ταξινομίας Bloom.


Επίπεδο Γνώσης :
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να:
   1. Περιγράφουν τι είναι το Διαδίκτυο,Παγκόσμιος Ιστός,υπερκείμενο και πλοηγητής.
   2. Ανακαλούν τις απαιτήσεις για την επιτυχή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
   3. Καταδεικνύουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το Διαδίκτυο
   4. Διακρίνουν τους κινδύνους που ελοχεύουν.

Επίπεδο Κατανόησης :
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να:
   1. Διαφοροποιούν το Διαδίκτυο με τον Παγκόσμιο Ιστό.
   2. Διακρίνουν ότι μία ιστοσελίδα δεν αποτελεί υπηρεσία του διαδικτύου αλλά προσφέρει την αντίστοιχη υπηρεσία του.
   3. Ερμηνεύουν την λειτουργία του συνδέσμου σε σχέση με την θερμή λέξη.
   4. Συμπεραίνουν ότι η επίσκεψη- ανάγνωση ιστοσελίδων δεν ακολουθεί την σειριακή μορφή ανάγνωσης ενός βιβλίου, αλλά οι ίδιοι μαθητές επιλέγουν την σειρά με την οποία θα περιηγηθούν στο Διαδίκτυο.

Επίπεδο Εφαρμογής :
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να:
   1. Χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του πλοηγητή (εμπρός, πίσω, ανανέωση, αρχική σελίδα, πλαίσιο για εισαγωγή διεύθυνσης σελίδας,ιστορικό) για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
   2. Επιλέγουν θερμές λέξεις για να μεταφέρονται σε ιστοσελίδες.

Επίπεδο Ανάλυσης :
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να:
   1. Οργανώνουν παρεμφερείς ιστοσελίδες στην υπηρεσία που αυτές υπάγονται.
   2. Διακρίνουν με ποιές ενέργειες επισκέφθηκαν μία ιστοσελίδα.
   3. Αναγνωρίζουν αν ακολούθησαν κάποια διεύθυνση ή υπερκείμενο.

Επίπεδο Αξιολόγησης:
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να:
   1. Κρίνουν εάν κάποιος υπολογιστής έχει την δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
   2. Αξιολογούν αν κάποια ιστοσελίδα εμπεριέχει κινδύνους.

3)Μελέτη ιδιαιτεροτήτων:

Α) Θεματικό αντικείμενο


Ποιες γνώσεις προϋποθέτει το συγκεκριμένο αντικείμενο;

 • Βασική προϋπόθεση για την διδασκαλία του Διαδικτύου είναι οι μαθητές να έχουν βασικές γνώσεις πάνω στην χρήση υπολογιστή .
 • Βασική προϋπόθεση για την διδασκαλία του Διαδικτύου είναι οι μαθητές να έχουν βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας.Τι βαθμό δυσκολίας έχει;

 • Θεωρώντας ότι οι πλειοψηφία των μαθητών, αν όχι όλοι έχουν μία εξοικείωση με το πρακτικό μέρος της διδασκαλίας θα είναι δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε την διαρκή προσήλωσή τους στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος . Θέλοντας ωστόσο να αποκτήσουν οι μαθητές μία ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια του Διαδικτύου ισομοιράστηκε ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης όμως είναι πιθανό μετά το πέρας της διδακτικής ώρας να μην έχει γίνει σωστή αφομοίωση της θεωρίας λόγω έλλειψης χρόνου .


Τι έχει καταγραφεί για τη διδασκαλία του από προηγούμενες διδασκαλίες;


 • Αν και έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από το Διαδίκτυο για την διδασκαλία των προηγούμενων ενοτήτων , παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακριβής παρουσίαση του εν λόγω αντικειμένου .


Ποιες οι σχέσεις του αντικειμένου με τα καθημερινά ενδιαφέροντα των μαθητών;

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι απευθυνόμαστε στο μέσο μαθητή θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινότητά του , δηλαδή αποτελεί ήδη μέσο επικοινωνίας , διασκέδασης και πηγή γνώσης .

Τι διαθέσιμο διδακτικό υλικό υπάρχει;


 • Το βιβλίο του μαθητή
 • Το βιβλίο του καθηγητή
 • Το Διαδίκτυο
 • Έντυπο ή ψηφιακό υλικό άμεσα συσχετιζόμενο με το υπό διδασκαλία αντικείμενο .


Τι είναι μοναδικό σε αυτό το μάθημα;

 • Προσθέτει θεωρητικό υπόβαθρο στην προϋπάρχουσα πρακτική γνώση που θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών κατέχει , ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν για ποιο λόγο εκτελούσαν μηχανικά και διαισθητικά κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες ,π.χ. πάντα γράφανε www. ενώ τώρα γνωρίζουν τον λόγο .


Τι εντύπωση κάνει στους μαθητές;

 • Αρχικά οι μαθητές μαθαίνοντας ότι θα ασχοληθούν με το Διαδικτύο θα ενθουσιαστούν αφού θα αναμένουν να ψυχαγωγηθούν μέσα από αυτό . Στη συνέχεια αντιλαμβανόμενοι ότι θα ακολουθήσει θεωρία , είναι πολύ πιθανό να απογοητευτούν και να περιμένουν ότι θα βαρεθούν . Όμως , μέσα από τις διαρκείς δραστηριότητες και τον τρόπο που θα παρουσιαστεί το θεωρητικό μέρος του μαθήματος , θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον τους .


Τι επίπεδο μάθησης καλύπτεται από αυτό το σχέδιο μαθήματος;
Προϋπόθεση:

 • Ξεκινάμε την διδασκαλία θεωρώντας δεδομένο ότι τουλάχιστον έχουν δει το Διαδίκτυο και κάποιο περιηγητή . Οι μαθητές μετά το πέρας του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για το Διαδίκτυο , τον Παγκόσμιο Ιστό και το Υπερκείμενο . Επίσης θα κατέχουν τις βασικές δεξιότητες πάνω στην χρήση των περιηγητών .


Δυσκολίες:
 • Κάποιες από τις πιθανές δυσκολίες θα είναι κατά την έναρξη της διδασκαλίας η πιθανή μη εξοικείωση κάποιων μαθητών με τον διαδίκτυο ή και με τον υπολογιστή λόγω μη πρόσβασης στο παρελθόν.
 • Μία ακόμη πιθανή δυσκολία είναι η μονομερής εξοικείωση του μαθητή με κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει και η έμφαση του κυρίως στον τομέα της διασκέδασης.


Β) Μαθητές

Τι πρέπει ήδη να μπορούν να κάνουν οι μαθητές, πριν από το μάθημα;

 • Βασική προϋπόθεση για την διδασκαλία της εν λόγω ενότητας είναι οι μαθητές να έχουν βασικές δεξιότητες πάνω στην χρήση υπολογιστή (χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου) για να μπορούν να χρησιμοποιούν τον πλοηγητή.
Υπάρχουν μεταβλητές διάκρισης των μαθητών ανάλογα με τις δυσκολίες που θα συναντήσουν;

 • Η ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι,σύνδεση στο Διαδίκτυο , ο τρόπος χρήσης τους και η πρόσβασή τους σε αυτά .
 • Η ύπαρξη χρηστών Η/Υ στο οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο .
 • Προγενέστερη εκμάθηση της χρήσης του Διαδικτύου και των εργαλείων που απαιτούνται .
 • Τα ενδιαφέροντα.
 • Το φύλο.
 • Πιθανή έλλειψη γνώσης της αγγλικής γλώσσας .

Είναι ομοιογενές το κοινό; Χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση
 • Το κοινό είναι κατά πλειοψηφία ομοιογενές αλλά φυσικό είναι να υπάρχουν και οι δύο ακραίες περιπτώσεις μαθητών . Ωστόσο το διδακτικό πλάνο καλύπτει και τις πιθανές μεταβλητές διάκρισης των μαθητών, επομένως δεν θα χρειαστεί κάποια ιδιαίτερη διαχείριση .


Γ) Συνθήκες Μάθησης
 • Μία τάξη 15 - 20 άτομα


Τι εξοπλισμός είναι διαθέσιμος;
 1. Προτζέκτορας
 2. Πίνακας
 3. Υπολογιστής για τον καθηγητή.
 4. Κόλλα με τον εννοιολογικό χάρτη που περέχει κενούς κόμβους και ρίζα και τους συνδέσμους, μπροστά απο κάθε μαθητή.


Τι διάταξη καθισμάτων υποθέτουμε;

 • Γραφεία σε Π διάταξη.


4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Σκοποί μαθήματος, κινητοποίηση μαθητών, σύνδεση με προηγούμενη εμπειρία

Καθόλη την διάρκεια του μαθήματος θα τρέχει μία τεχνική - δραστηριότητα η οποία θα αναπτύσσεται σταδιακά από τους μαθητές, ο εννοιολογικός χάρτης.
Θα τους δωθεί στην αρχή του μαθήματος η κόλλα που παρατίθεται στις συνθήκες μάθησης στο 4. όπου σταδιακά θα προσθέτουν τα επιμέρους στοιχεία, σε συνεργασία με τον καθηγητή και μεταξύ τους. Για την δημιουργία της ρίζας και του κάθε κόμβου θα χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές, και έτσι απο την αρχή μέχρι και πρίν την ανακεφαλαίωση του μαθήματος θα είναι υπό κατασκευή. Έτσι στο τέλος της διδασκαλίας, ο εννοιολογικός χάρτης θα αποτελέσει την σύνοψη του μαθήματος και θα αποτελεί και βοηθητικό υλικό για μελέτη στο σπίτι και ταυτόχρονα ο καθηγητής θα μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή (on-the-fly) το τι καταλαβαίνουν.


1. {Πρακτική Άσκηση}
Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα διδασκαλίας θα παρατηρήσουν ότι στις οθόνες τους υπάρχουν ανοιχτές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με κάθε τρόπο όπως , περιηγητές ,
υπηρεσίες instant messaging , ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης , ιστοσελίδες πολυμέσων , ftp clients , outlook,μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α..
Συνεπώς αν και κατά πάσα πιθανότητα οι μαθητές θα έχουν καταλάβει ότι πρόκειται να διαπραγματευτούμε ζητήματα που αφορούν το Διαδίκτυο, θα το τονίσει και ο καθηγητής .Στην συνέχεια ο καθηγητής θα περιγράψει συνοπτικά την δραστηριότητα του εννοιολογικού χάρτη καθώς και το πως πρέπει να συνεχιστεί .Έτσι οι μαθητές θα ξεκινήσουν την συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη συμπληρώνοντας την ρίζα του .

Οι μαθητές συμπληρώνουν τη ρίζα <Διαδίκτυο>

Πριν την έναρξη του μαθήματος ο καθηγητής έχει μεριμνήσει να αποσυνδέσει τους υπολογιστές από το Διαδίκτυο, με διάφορους τρόπους. Θα είναι απενεργοποιημένο το router, κλειστή η ασύρματη πρόσβαση των υπολογιστών, από κάποιους υπολογιστές θα έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο ethernet, κτλ.
Αφού προτρέψει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, αυτοί θα παρατηρήσουν ότι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επομένως αμέσως μετά με μία σύντομη εισήγηση θα εξηγήσει ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και οι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν προκειμένου να συνδεθούν.

Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο <Modem/Router> μετά τον σύνδεσμο : απαιτεί
Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο < ISP> μετά τον σύνδεσμο : απαιτεί
Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο <Τηλεφωνική Γραμμή> μετά τον σύνδεσμο : απαιτεί
Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο <Κάρτα Δικτύου> μετά τον σύνδεσμο : απαιτεί


Υπάρχουν ήδη συμπληρωμένοι οι εξής κόμβοι που προσφέρονται ως επιπλέον πληροφορίες.
<ημερομηνία:1969- ΗΠΑ>μετά τον σύνδεσμο: πότε δημιουργήθηκε
<ARPANET>μετά τον σύνδεσμο: πως ονομάστηκε.
<Δίκτυο>μετά τον σύνδεσμο : περιγράφεται ως.
<Η/Υ>μετά τον σύνδεσμο : αποτελείται από

3. { Διάλογος }
Συνεχίζουμε με την τεχνική του διαλόγου, με αφορμή τις εφαρμογές που είναι ήδη ανοιχτές από την αρχή του μαθήματος για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Διαδίκτυο. Θα γίνει επομένως αναφορά στις εξής υπηρεσίες:
υπηρεσίες instant messaging , ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης , ιστοσελίδες πολυμέσων , ftp clients, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό εμπόριο , outlook κτλ.
Ο καθηγητής προτρέπει στους μαθητές συνεργατικά να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί ένα μέσο για να καταλάβει ο καθηγητής το επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών με το Διαδίκτυο, και ταυτόχρονα οι μαθητές μπαίνουν απευθείας στην "καρδιά" του Διαδικτύου.

Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο <Υπηρεσίες> μετά τον σύνδεσμο: προσφέρει.
Οι μαθητές προσθέτουν τους κόμβους υπηρεσιών μετά τον σύνδεσμο: είναι.

4. { Εισήγηση με χρήση video }
Προβολή του εξής video : Pou einai o Mitsos

Συνεχίζουμε με την τεχνική της εισήγησης με χρήση power point για τους κινδύνους που κρύβει το Διαδίκτυο εξηγώντας τους , τους κανόνες S.M.A.R.T..
Επειδή θεωρούμε ότι είναι σημαντική η συγκεκριμένη ενότητα, αφήνουμε ένα παράθυρο διαλόγου, εφόσον οι μαθητές έχουν προβληματιστεί αρκετά (που είναι και ο σκοπός μας ) και επιθυμούν συζήτηση.
Οι μαθητές προσθέτουν τον κόμβο <κίνδυνοι> μετά τον σύνδεσμο: κρύβει.
Οι μαθητές προσθέτουν τους κόμβους κινδύνων μετά τον σύνδεσμο: αποτελεί.


5. { Εισήγηση }
Υπενθυμίζουμε στους μαθητές ότι ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί την πιο δημοφιλή υπηρεσία του Διαδικτύου.

Ακολουθεί μία εισήγηση με χρήση video όπου αναλύεται το τι είναι Παγκόσμιος Ιστός ή Ιστός , τι είναι Ιστοσελίδα, Δικτυακός Τόπος, Διεύθυνσης Ιστοσελίδας, ποια είναι η μορφή του url, τι είναι υπερκειμένο.


Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο <Ιστοσελίδα > μετά τον σύνδεσμο: αποτελείται από.
Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο < Servers >μετά τον σύνδεσμο: βρίσκονται σε.
Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο <Υπερκείμενο & Σύνδεσμοι> μετά τον σύνδεσμο: περιέχει.
Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο <Πολυμέσα > μετά τον σύνδεσμο: περιέχει
Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο <Σύνδεσμο > μετά τον σύνδεσμο: περιέχει
Οι μαθητές προσθέτουν το κόμβο <Ιστοσελίδα > μετά τον σύνδεσμο: παραπέμπει σε

6. {Επίδειξη}
Ο καθηγητής ανοίγει στον υπολογιστή του διάφορους περιηγητές και δείχνει τις βασικές λειτουργίες τους όπως εμπρός , πίσω , αρχική σελίδα , ανανέωση,σελιδοδείκτες ,πεδίο αναζήτησης,πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης ιστορικό και ρυθμίσεις .

7 α. { Μελέτη περίπτωσης }
Ακολουθεί ένα pdf όπου καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν ένα πρόβλημα μέσω του οποίου μαθαίνουν στην πράξη για τις θερμές λέξεις, το υπερκείμενο και τους περιηγητές.7 β. { Δραστηριότητα }
Οι μαθητές βρίσκουν ένα σελιδοδείκτη όπου είναι ανοιχτό το google docs από το λογαριασμό του καθηγητή. Κάνουν επικόλληση των αποτελεσμάτων τους και βλέπουν ότι μπορούν να τα επεξεργάζονται όλοι μαζί ταυτόχρονα. Στο σημείο αυτό τονίζεται οτι είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες για απομακρυσμένη επεξεργασία πληροφοριών.

8. { Δραστηριότητα }
Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές να κάνουν λογαριασμό σε κάποιο πάροχο υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Έπειτα τους καθοδηγεί να δημιουργήσουν λογαριασμό στο twitter και σε κάποια ιστοσελίδα δημιουργίας blog . Εξηγεί στους μαθητές πως να τον ακολουθήσουνε στο twitter και κάποια βασικά πράγματα όπως δημιουργία καρτελών , σύνδεση στο twitter στο blog τους.Απο εκεί και πέρα αφήνει ελεύθερους τους μαθητές να γράψουν tweets και να συντάξουν ίσως το πρώτο τους άρθρο στο blog .
9. { Σύνοψη }
Στα τελευταία δέκα λεπτά του μαθήματος γίνεται ελεύθερη συζήτηση πάνω σε αυτά που διδάχθηκαν οι μαθητές χρησιμοποιώντας και τον ολοκληρωμένο εννοιολογικό χάρτη και τους προτρέπει ο καθηγητής να εκφράσουν απορίες και προβληματισμούς μέσω του twitter . Αν υπάρξει χρόνος θα γίνει και μία ανασκόπηση του εννοιολογικού χάρτη .

Ο ολοκληρωμένος εννοιολογικός χάρτης που θα χρησιμοποιηθεί στην δραστηριότητα είναι ο εξής:


mindmapFinalOmadaV.png5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση
Θεωρήσαμε περιττό να αναθέσουμε στους μαθητές κάποια θεωρητική εργασία ή εργασία κατανόησης . Παρόλα αυτά θα τους προτείνουμε το εξής :
Στον ελεύθερο τους χρόνο στο σπίτι να ακολουθήσουν στο twitter όλους τους συμμαθητές τους .Να φτιάξουν στο blog τους μία καρτέλα για κάθε μάθημα ή/και με οτιδήποτε άλλο τους ενδιαφέρει .
Σαν εργασία για το σπίτι θα έχουν να κάνουν μία νέα ανάρτηση στο blog και να την ανακοινώσουν στο twitter . Δεν θα τους δοθεί καμία συγκεκριμένη οδηγία για να είναι ελεύθεροι, ενώ θα τους παροτρύνει ο καθηγητής οποιαδήποτε απορία/δυσκολία έχουν να την κοινοποιήσουν στο twitter .

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά

Τι εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω; Τι υλικά, βιβλία, συσκευές και πόροι θα χρειαστεί να είναι έτοιμα;
Θα χρησιμοποιηθούν
 • Το βιβλίο του μαθητή
 • Το βιβλίο του καθηγητή
 • Συγκεκριμένες Ιστοσελίδες από το Διαδίκτυο
 • Έντυπο ή ψηφιακό υλικό άμεσα συσχετιζόμενο με το υπό διδασκαλία αντικείμενο .
 • Προτζέκτορας
 • Πίνακας
 • Υπολογιστής για τον καθηγητή.
 • Κόλλα με τον εννοιολογικό χάρτη η οποία περιέχει κενούς κόμβους, ρίζα και τους απαραίτητους συνδέσμους, μπροστά απο κάθε μαθητή.

Τι υλικά θα χρειαστούν;Video από το youtube τα οποία έχουν ήδη ανέβει ως thubnails.

Τι πρέπει να ετοιμαστεί εκ των προτέρων;
Όλα τα παραπάνω.

7) Βιβλιογραφία

Αντλήσαμε περιεχόμενο από:
 1. Την εφημερίδα το Έθνος.
 2. Την εξής ιστοσελίδα:
http://www.teachingideas.co.uk/welcome/
 • Τους φοιτητές: Μάγδα Ντιρογιάννη, Κατερίνα Μακέλη, Φαίη Μπεληγιάννη.
 • www.google.com
 • Τα παρακάτω τα συμβουλευτήκαμε για οριοθέτηση της ύλης:
  • Βιβλίο μαθητή.
  • Βιβλίο καθηγητή.

Προτείνονται οι εξής διαδικτυακοί Τόποι: