Ενότητα Α4 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ομάδα 2η)

Πινήτας Γεώργιος


My status

1) Προσδιορισμός Μαθήματος

Στην δεύτερη διδακτική ώρα θα επεξηγήσουμε την λειτουργία των πεδίων Το,Cc,Bcc, θα παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους

μπορούμε να οργανώσουμε τα μηνύματά μας και θα αναφερθούμε στους κινδύνους του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην αποφυγή τους κατα την χρήση του.


2) Στόχοι Μαθήματος

1) Καθορισμός Στόχων (Γενικά)

 • Να κατανοήσουν τη χρήση των πεδίων To,Cc,Bcc.
 • Να έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα πεδία Το,Cc,Bcc σωστά.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα.
 • Να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της οργάνωσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 • Να κατανοήσουν τους κινδύνους που κρύβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που κρύβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Να αποφεύγουν τους κινδύνους που κρύβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2) Αντικειμενικοί σκοποί (ειδικά)
Θα παραθέσουμε τους στόχους του μαθήματος με βάσει της ταξινομίας του Bloom.
Ο μαθητής σε κάθε επίπεδο πρέπει να μπορεί να:

Επίπεδο Γνώσης :
 • Να ορίζει τα πεδία Το,Cc και Bcc.
 • Να γνωρίζει την διαδικασία οργάνωσης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 • Να γνωρίζει τους κινδύνους που κρύβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (spam,ιούς κτλ.).
 • γνωρίζει τα πιθανά αποτελέσματα των κινδύνων αυτών.
 • Να γνωρίζει πώς να αποφεύγει τους κινδύνους που κρύβει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Να αναγνωρίζει την χρησιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίπεδο Κατανόησης :
 • Να κατανοεί την χρήση των πεδίων Το,Cc,Bcc.
 • Να κατανοεί την χρησιμότητα των φακέλων.
 • κατανοεί την χρησιμότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρα τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί.
 • κατανοεί τα πιθανά αποτελέσματα των κινδύνων αυτών.

Επίπεδο Εφαρμογής :
 • Να κάνει κοινοποίηση (Cc) ή κρυφή κοινοποίηση (Bcc) ενός μηνύματος σε μία ή πολλές διευθύνσεις.
 • Να δημιουργεί ένα φάκελο μηνυμάτων.
 • Να μετακινεί ένα μήνυμα σε ένα φάκελο μηνυμάτων.
 • Να ταξινομεί τα μηνύματα μεσα σε ένα φάκελο μηνυμάτων με βάση το όνομα,την ημερομηνία κλπ.
 • Να μπορεί να επαναφέρει ένα μήνυμα από τον φάκελο διαγραμμένων μηνυμάτων.

Επίπεδο Ανάλυσης :
 • Να αναλύει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κινδυνεύσει από ένα ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Επίπεδο Σύνθεσης :
 • Να συνθέτει ένα πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα που πλεόν θα κάνει σωστή χρήση όλων των πεδίων .
 • Να συνθέτει ένα οργανωμένο (σε φακέλους ενδιαφέροντος) λογαριασμό .

Επίπεδο Αξιολόγησης:
 • Να αξιολογεί αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ληφθέντος μηνύματος είναι αξιόπιστη και ασφαλής.

3) Μελέτη Ιδιαιτεροτήτων για Θεματικό Αντικείμενο, Μαθητές και Συνθήκες μάθησης

1) Θεματικό αντικείμενο

 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου είναι ένας εύκολος, γρήγορος, οικονομικός ,αξιόπιστος αλλά όχι και απολύτος ασφαλής τρόπος ανταλλαγής
  ηλεκτρονικών αποστολών .
 • Για αυτήν την ενότητα οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή δηλαδή
  να είναι εξοικιωμένοι με την χρήση του πληκτρολογίου, με την χρήση ποντικιού καθώς και να έχουν ήδη κάποια
  επαφή με κάποιο λογισμικό πλοήγησης. Ακόμα πρέπει να έχουν τις βασικές γνωσεις όσων αφορά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,δηλαδή το τι είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πώς αυτό λειτουργει ,αλλά και να έχουν την γνώση να στέλνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν εμπειρική σχέση με την λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και με τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί με αποτέλεσμα να είναι ήδη εξοικειώμενοι με την λειτουργεία και την χρήση του, ενώ κάποιοι άλλοι μαθητές να μην έχουν εμπειρική σχέση.

2) Μαθητές

 • Οι μαθητές, στην καθημερινότητα τους, μπορούν να ανταλλάσουν ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα αρχεία
  (φωτογραφείες κλπ.)
 • Το κοινό είναι ανομοιογενές για αυτό και η διδασκαλία πρέπει να προσαρμοστεί με αυτή την ιδιαιτερότητα. Θα
  μπορούσαν να ετοιμαστούν και να δοθούν δύο ειδών εργασίες ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή.
 • Το αντικείμενο του μαθήματος θα προκαλεί ενδιαφέρον στους μαθητές που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα γι'αύτο ενώ για τους μαθητές που γνωρίζουν χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση για να μην γίνει κουραστικό.

3) Συνθήκες Μάθησης

  • Αίθουσα με υπολογιστές (καλό θα ήταν κάθε μαθητής να έχει τον "δικό" του υπολογιστή).
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Πίνακας .
  • Προβολέας.
  • Τα θρανία να βρίσκονται σε διάταξη Π για διευκόλυνση του καθηγητή.

4) Οργάνωση της διδασκαλίας

Εισαγωγή-Προσανατολισμός μαθήματος

Ερωταποκρίσεις:

Ο καθηγητής πριν προχωρήσει στην παράδοση της νέας ύλης με την τεχνική των ερωταποκρίσων θα ελέγξει αν οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά
που χρειάζονται για την κατανόηση της νέας ύλης και θα λύσει τυχόν απορίες. (4 λεπτά)

π.χ.
Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
Πως λειτουργεί;
Τι μορφή έχουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
Πως στέλνουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα;

Εισήγηση και Επίδειξη:

Αρχικά ο καθηγητής θα εξηγήσει την λειτουργία των πεδίων To,Cc και Bcc φέρνοντας και μερικά παραδείγματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραδείγματα της
σελίδας τροποποιημένα βέβαια ωστε να απευθύνονται στην ηλίκια των παιδιών: παραδείγματα (Μπορεί να χρησιμοποιηθει και η τεχνική παιχνίδι ρόλων για την αναπαράσταση των παραδειγμάτων). (4 λεπτά)
'Υστερα θα μιλήσει για την οργάνωση των μηνυμάτων σε φακέλους και θα κάνει επίδειξη του δικού του λογαριασμού στον οποίον θα έχει φροντίσει να έχει οργανώσει τα μηνύματα του σε
φακέλους και να τα έχει ταξινομήσει (4 λεπτά).
Τέλος,θα κάνει μια εισαγωγή για τους κινδύνους που εγκυμονεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πώς αυτοί αντιμετωπίζονται. Θα γίνει χρήση διαφανιών και προβολή βίντεο για το συγκεκριμένο θέμα.
Ενδεικτικό βίντεο είναι το εξής: ιός (8 λεπτά).

(20 λεπτά)

Κύριες δραστηριότητες (3-5 δραστηριότητες)

Συνεργατική επίλυση προβλημάτων:

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων με την χρήση των πεδίων Cc και Βcc.
Μπορούν τα παιδιά να αναπαραστήσουν τα παραδείγματα της εισήγησης. (6 λεπτά)

Ερωταποκρίσεις:

Κάθε μαθητής θα δημιουργήσει φακέλους στον λογαριασμό του και θα οργανώσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχει λάβει εως τωρα. (5 λεπτά)

Διάλογος-Συζήτηση :

Θα γίνει διάλογος (debate) μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή (αφού καθίσουν οι μαθητές και ο καθηγητής σε ένα κύκλο) με θέμα την ασφάλεια
και τους κινδύνους του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μαθητές που έχουν εμπειρία ή εχουν πέσει θύματα θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στους υπόλοιπους
συμμαθητές τους. (5 λεπτά)

Καταιγισμός Ιδεών:

Οι μαθητές καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους με βάση την ερώτηση:
"Αναφέρετε τις επιπτώσεις των κινδύνων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο στον υπολογιστή όσο και στον ίδιο τον χρήστη" (4 λεπτά)

Ερωταποκρίσεις:

Ο καθηγητής με ερωτήσεις θα φέρνει παραδείγματα εισερχομένων μηνυμάτων (κακόβουλων και μη) και θα ρωτάει τα παιδιά για το ποιά θα ήταν η αντίδρασή τους. (2 λεπτά)

Επανάληψη-Κλείσιμο μαθήματος


Μέσω της τεχνικής των ερωταποκρίσεων γίνεται η επανάληψη των βασικών εννοιών του μαθήματος.
Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε τον βαθμό κατανόησης των όσων διδάχθηκαν και την διόρθωση τυχόν παρεξηγημένων εννοιών.
Τέλος, μοιράζεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας που καλύπτει την ύλη και των δύο ωρών και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες για το σπίτι.
Το φύλλο εργασίας πρέπει να παραδοθεί στο επόμενο μάθημα συμπληρωμένο.(3 λεπτά)

5) Ανάθεση Εργασίας-Αξιολόγηση


1η Εργασία

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα θα ορίσει ένα άτομο ως αρχηγό.
Κάθε άτομο της ομάδας θα στείλει ένα μήνυμα στα υπόλοιπα άτομα χρησιμοποιώντας το πεδίο Το.
Ο αρχηγός κάθε ομάδας θα στείλει ακόμα ένα μήνυμα σε έναν από τους υπόλοιπους αρχηγούς , αλλά θα το κοινοποιήσει
κρυφά και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.
Ακόμα,όταν ο αρχηγός λάβει το μήνυμα από τον αρχηγό της άλλης ομάδας θα πρέπει να το κοινοποιήσει και στα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας του.
Τέλος, κάθε μαθητής θα δημιουργήσει ένα φάκελο με το όνομα "Homework" και θα μετακινήσει σε αυτόν όλα τα ηλεκτρονικά
μηνύματα που αφορούν την εργασία.

2η Εργασία

Μίας και οι μαθητές έχουν διδαχτεί ήδη το πώς να κάνουν "ασφαλή" αναζήτηση στο διαδίκτυο. (προηγούμενο κεφάλαιο)
Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και σε κάθε ομάδα θα ανατεθεί ένα από τα παρακάτω θέματα:
 • Σκουλήκι (Worm)
 • Ιός (Virus)
 • Δούρειος Ίππος (Trogan Horse)
 • Βομβαρδισμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email bombing)
 • Υποκλοπή Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email phishing)
 • Email Spamming

Κάθε ομάδα θα πρέπει να ψάξει το διαδίκτυο και να γράψει μία εργασία της τάξεως των τριών παραγράφων.
Στη πρώτη παράγραφο θα περιγράφεται το θέμα δηλαδή π.χ. τι είναι ιός.
Στη δεύτερη παράγραφο θα περιγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις του θέματος.
Ενώ στην τρίτη και τελευταία θα περιγράφονται οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.
Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να αναζητούν τη γνώση.

6) Πόροι, Εποπτικά μέσα και Υλικά


 • Υπολογιστές ( καλό θα ήταν σε κάθε μαθητή να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής )
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Βιντεοπροβολέας
 • 1 φύλλο εργασίας-κατανόησης

7) Βιβλιογραφία


 • Βιβλίο καθηγητή και μαθητή Πληροφορικής Α' Γυμνασίου
 • Διαλέξεις του μαθήματος "Διδακτική της Πληροφορικής"
 • Βιβλίο "Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής"
 • Wiκipedia